Logo Najwyższej Izby Kontroli

„Kontrola Państwowa” - czasopismo naukowe

2010-02-11 14:25:28

Dwumiesięcznik „Kontrola Państwowa” to jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone problematyce kontrolnej. Ukazuje się od 1956 r. Jego wydawcą jest Najwyższa Izba Kontroli.

Okładki dwumiesięcznika Kontrola PaństwowaW pierwszych dekadach istnienia pismo adresowano do pracowników NIK, a także różnych organów kontroli, rewizji, inspekcji i nadzoru, dlatego na jego łamach ukazywały się głównie artykuły na temat zadań podejmowanych przez te służby oraz metod ich realizacji; KP była przy tym forum wymiany doświadczeń.

W kolejnych dekadach KP przeobrażała się stopniowo z pisma branżowego, poświęconego warsztatowi pracy kontrolera, w pismo o kontroli, działalności NIK oraz wybranych problemach społeczno-gospodarczych i prawnych, docierające do szerszego kręgu odbiorców. Co zrozumiałe, najsilniej ten proces postępował od lat 90., po przemianach politycznych w Polsce. W „Kontroli Państwowej” krok po kroku omawiano wtedy przede wszystkim sprawy związane z organizacją nowego systemu kontroli, dbając, aby pisali o nich najlepsi specjaliści; przybliżano zagadnienia gospodarki wolnorynkowej, omawiano decentralizację państwa i finansów publicznych. W 2001 r. na karcie tytułowej KP pojawił się cytat z pisma Tadeusza Dembowskiego - ministra skarbu Księstwa Warszawskiego: „…ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien”. W ten sposób niejako zaakcentowano, w jakim kręgu spraw KP pragnie pozostać. Znajdowało to odzwierciedlenie w doborze materiałów, wśród których, obok artykułów o kontroli, umieszczano teksty o gospodarce i finansach. Do grona autorów dołączało coraz więcej specjalistów spoza NIK - ekonomistów, prawników, historyków. Czasopismo uczestniczyło też w ważniejszych wydarzeniach w kraju, pisało o wielkich reformach, prywatyzacji, wejściu Polski do NATO i Unii Europejskiej, jako pierwsze podjęło temat antykorupcji.

W 2011 r. „Kontrola Państwowa” zmieniła zarówno szatę graficzną, jak i sposób prezentowania artykułów. Czasopismo łamane jest dwuszpaltowo, ma stałe wyróżniki graficzne, a kolor wiodący na okładce i wewnątrz to oliwka.

Na początku każdego numeru zamieszczany jest spis treści, w którym czytelnik znajdzie krótkie opisy artykułów, co ułatwia korzystanie z pisma. Każdy artykuł poprzedzony jest wstępem sygnalizującym najważniejsze przesłania i myśli.

Czasopismo jest podzielone na kilka stałych działów. W pierwszym dziale „Kontrola i audyt”, stanowiącym trzon numeru, podejmowane są zagadnienia związane z szeroko rozumianą kontrolą i audytem, a zwłaszcza działalnością Izby, jej ustawowymi obowiązkami, uprawnieniami i usytuowaniem wobec innych organów i instytucji. Przedstawiane są tu także wyniki badań kontrolnych prowadzonych w różnych obszarach tematycznych i podmiotach oraz sygnalizowane zakończenie kontroli, o których informacje Izba opublikowała w ostatnim okresie.

W dziale „Państwo i społeczeństwo” prezentowane są aktualne problemy prawne, społeczne, gospodarcze oraz związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej.

W dziale „Współpraca międzynarodowa” znajdują się informacje o współpracy NIK z organizacjami międzynarodowymi, przede wszystkim EUROSAI i INTOSAI oraz naczelnymi organami kontroli na całym świecie.

W rubryce „Z życia NIK” zainteresowani mogą przeczytać o najważniejszych dla Izby wydarzeniach

W „Kontroli Państwowej” jest też miejsce na artykuły dyskusyjne, polemiki i wywiady.

Papierowe wydanie KP jest wersją pierwotną czasopisma.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2018 ‒ 49,11.

Wygenerowano: 2019-10-20 07:12:48