Logo Najwyższej Izby Kontroli

Brytyjski przedstawiciel ETO z wizytą w NIK

2015-10-21 08:00:00

Prezes NIK spotkał się z Philem Wynn-Owenem, brytyjskim członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który nadzoruje kontrolę wydatków UE związaną z polityką klimatyczną. W Polsce audyt ETO obejmuje programy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Phil Wynn-Owen nadzoruje prowadzoną obecnie przez ETO kontrolę dotyczącą wydatków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na cele związane z polityką klimatyczną. Audyt prowadzony jest na wczesnym etapie działań finansowanych przez UE w krajach członkowskich. Pozwoli to Komisji Europejskiej i współpracującym z nią państwom na wprowadzenie szybkich korekt, jeśli te będą potrzebne. Zaprojektowane właśnie w taki sposób kontrole Trybunał prowadzi coraz częściej. 

Prezes Krzysztof Kwiatkowski i wiceprezes Jacek Uczkiewicz omówili także z członkiem ETO niedawne kontrole NIK związane z ochroną środowiska. To właśnie m.in. dzięki raportowi Izby udało się doprowadzić do nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nowymi przepisami sejmik wojewódzki może wprowadzić ograniczenia lub zakazy dotyczące eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ma to doprowadzić do poprawy jakości powietrza w miastach.

Z kolei dzięki wstępnym wynikom międzynarodowej kontroli ochrony wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami (którą prowadziły organy kontroli Polski - NIK, Białorusi i Ukrainy) wykazano konieczność ścisłej współpracy sąsiadujących państw. Inspektorzy wskazali też na potrzebę ułatwień w wykorzystaniu środków UE na wspólne cele, i to niezależnie od tego, czy chodzi o państwa członkowskie, czy pozostające poza Unią. Przyroda bowiem nie uznaje granic.

Prezes NIK powtórzył podczas spotkania deklarację o chęci współpracy Izby z ETO. Chodzi m.in. o wymianę informacji i wyników kontroli. Warto wspomnieć, że NIK i ETO współpracowały wcześniej przy kilku wspólnych projektach - na uwagę zasługuje zwłaszcza pionierskie przedsięwzięcie, kiedy w 2014 r. kontrolę ETO na terenie Polski przeprowadzał zespół mieszany składający się zarówno z kontrolerów ETO, jak i NIK. Polska była pierwszym krajem, w którym najwyższy organ kontroli zawarł z ETO odpowiednie porozumienie umożliwiające takie przedsięwzięcie. Skorzystały na tym obie instytucje, lepiej wykorzystując swoje zasoby i koordynując działania kontrolne.

Polska NIK jest jedynym organem kontroli spośród 28 państw UE, który ma podpisane Porozumienie o współpracy z ETO. Na mocy tego porozumienia kontrolerzy NIK mogą uczestniczyć na pełnych prawach w kontrolach ETO prowadzonych na terenie naszego kraju.

Wygenerowano: 2020-02-29 10:15:41