Logo Najwyższej Izby Kontroli

Ukraina, Mołdawia i Gruzja bliżej UE dzięki staraniom NIK

2015-11-20 09:05:00

W siedzibie NIK spotkali się przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Polski. Spotkanie zorganizowano, by przedyskutować możliwe formy udziału Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w aktywności Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej, a zwłaszcza Sieci współpracy krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących.

Z taką inicjatywą współpracy wystąpił na czerwcowym zebraniu Komitetu w Rydze Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Zwrócił się do szefów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich UE o poparcie starań Gruzji, Mołdawii i Ukrainy - krajów stowarzyszonych z UE - które dążą do ulepszenia systemów rozliczalności publicznej i umocnienia pozycji NOK w swoich krajach. Komitet Kontaktowy podjął decyzję, że przedstawiciele NOK rozpatrzą to zagadnienie i przedłożą Komitetowi odpowiednie propozycje. Prace prowadzone są głównie przez Najwyższą Izbę Kontroli, przy wsparciu kilku NOK UE (zwłaszcza Danii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Na spotkaniu w Warszawie przedstawiciele NIK oraz Trybunału Obrachunkowego Rumunii omówili tryb pracy i działalność zarówno Komitetu Kontaktowego, jak i sieci współpracy krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE. Poruszono także sprawę postanowień dotyczących NOK w umowach o stowarzyszeniu Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Kontrolerzy z tych krajów przedstawili z kolei te obszary i zagadnienia, w których najbardziej potrzebują wsparcia, by skutecznie ulepszać swoje systemy rozliczalności publicznej.

W drugim dniu spotkania odbyły się panele dyskusyjne poświęcone dotychczasowym kontrolom europejskim prowadzonym przez uczestniczące w spotkaniu NOK. Rozmawiano  także o współpracy bliźniaczej (ang. twinning) oraz innych formach doradztwa dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Doświadczeniami w tym zakresie podzielili się m.in. kontrolerzy z Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji.

Na koniec doszło do najważniejszej dyskusji: jak skutecznie pomóc najwyższym organom kontroli trzech państw stowarzyszonych z UE? Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Prezesa NIK pozwoliło na rzetelne zapoznanie się z oczekiwaniami NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. - Wsparcie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy jest ważne szczególnie dzisiaj, kiedy w obliczu tragedii dziesiątek tysięcy uchodźców nasilają się postawy godzące w fundamenty wartości, na których zbudowana została Unia Europejska. - podkreślał prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Z uwagi na fakt, że końcową decyzję podejmie Komitet Kontaktowy, wyniki warszawskiego spotkania zostaną najpierw przekazane do przedyskutowania przedstawicielom europejskich NOK. Sformułowane na tej podstawie wnioski zostaną przedłożone na kolejnym zebraniu Komitetu, które odbędzie się w październiku 2016 r. w Bratysławie.

Najwyższe organy kontroli 28 państw członkowskich UE i Europejski Trybunał Obrachunkowy współpracują ze sobą w ramach Komitetu Kontaktowego w celu poprawy kontroli zewnętrznej i rozliczalności w kwestiach związanych z UE. Jest to apolityczne, niezależne i autonomiczne forum, które oprócz wymiany informacji i doświadczeń na temat kontroli środków UE, inicjuje i koordynuje również wspólne działania NOK podejmowane w obszarze unijnym. Z Komitetem Kontaktowym współdziała sieć współpracy NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE.

Wygenerowano: 2020-01-26 12:33:56