Logo Najwyższej Izby Kontroli

NIK promuje międzynarodowy standard walki z korupcją

2016-07-19 10:15:00

NIK zorganizowała debatę poświęconą nowym wytycznym do walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Pracuje nad nimi specjalna grupa robocza Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), m.in. z udziałem Polaków. W spotkaniu uczestniczyli kontrolerzy z Niemiec i Austrii, prezesi kilku regionalnych izb obrachunkowych, wojewodowie z trzech przygranicznych województw oraz profesorowie prawa, ekonomii i zarządzania.

W siedzibie Delegatury NIK w Zielonej Górze doszło do spotkania polskich i niemieckich członków Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy. Kontrolerzy przeanalizowali ostateczną wersję standardu ISSAI 5700 (Guideline for the Audit of Corruption Prevention), czyli wytycznych dla audytorów, jak przeciwdziałać patologiom i nieprawidłowościom w życiu publicznym.

NIK poszła o krok dalej i zaprosiła do debaty o nowym standardzie szerokie grono potencjalnych użytkowników ISSAI 5700. Kontrolerzy spotkali się z przedstawicielami środowisk, które uczestniczą w procesie doskonalenia życia publicznego. Do debaty włączyli się wojewodowie, prezesi regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy.

Choć standardy i wytyczne INTOSAI nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego, to jednak wpływają na życie publiczne. Są stosowane w pierwszej kolejności przez najwyższe organy kontroli państwowej, ale mogą być także uwzględniane w wewnętrznych, krajowych regulacjach. Tak stało się np. z wytycznymi INTOSAI w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym, które zostały wykorzystane jako podstawa dla polskich standardów kontroli zarządczej.

Wygenerowano: 2021-04-21 09:31:08