Logo Najwyższej Izby Kontroli

Współpraca NIK z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

2017-01-03 10:05:00

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła współpracę z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Izba będzie dzielić się informacjami ustalonymi podczas wykonywania czynności kontrolnych, które dotyczącą banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych firm inwestycyjnych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, NIK będzie przekazywała Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacje dotyczące zakończonych postępowań kontrolnych w bankach, firmach inwestycyjnych i kasach oszczędnościowo-kredytowych. Informacje mają odnosić się m.in. do tego, czy podczas kontroli ustalono okoliczności wpływające na znaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej kontrolowanej instytucji.

Uzyskane z Izby wiadomości Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma wykorzystywać na potrzeby realizacji swoich ustawowych zadań, zwłaszcza do opracowywania analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego, sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i sektora firm inwestycyjnych lub poszczególnych podmiotów objętych systemem gwarantowania oraz firm inwestycyjnych.

Porozumienie o współpracy między NIK a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym zostało opracowane przez Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego NIK, a następnie przez Departament Budżetu i Finansów, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Departament Infrastruktury oraz Biuro Informatyki Najwyższej Izby Kontroli. Przekazywanie informacji będzie rozwijało się z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Współpraca między Najwyższą Izba Kontroli a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym ma się odbywać poprzez powoływanie grup roboczych bądź zespołów, a także w formie bezpośrednich kontaktów osób wyznaczonych do współpracy.

Wygenerowano: 2020-01-17 05:40:30