Logo Najwyższej Izby Kontroli

NIK na Kongresie EUROSAI

2017-05-22 13:36:34

Ponad 50 delegacji bierze udział w rozpoczętym właśnie, jubileuszowym X Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI. W trakcie obrad w Stambule delegaci omawiają i przygotowują się do zatwierdzenia m.in. nowego planu strategicznego Organizacji. Polska NIK jest europejskim liderem w przeprowadzaniu tzw. międzynarodowych kontroli równoległych, w których często uczestniczy kilkanaście organów kontroli, jak np. kontrola jakości powietrza, której NIK jest współkoordynatorem dla 15 najwyższych organów kontroli. Kongres wybierze także nowe władze EUROSAI i audytora wewnętrznego.

Kongres EUROSAI jest najwyższym organem tej Organizacji. Odbywa się raz na trzy lata. Podczas tego spotkania podejmowane i zatwierdzane są najważniejsze decyzje. W tym roku EUROSAI przyjmie m.in. nowy plan strategiczny, który ma usprawnić działanie Organizacji i wyznaczyć najważniejsze cele na sześć kolejnych lat. NIK jest szczególnie aktywna w realizacji pierwszego celu strategicznego, czyli: wspieranie skutecznych, innowacyjnych, aktualnych kontroli przez promowanie i umożliwianie współpracy zawodowej.

Prezydium obrad kongresu EUROSAI Zdjęcie z obrad kongresu EUROSAI

EUROSAI zawdzięcza ideę planu strategicznego polskiej Najwyższej Izbie Kontroli. To właśnie za jej przewodnictwa w 2011 r. Organizacja przyjęła pierwszy taki dokument.  Teraz NIK chce aktywnie zaangażować się w realizację kolejnego planu. Polacy są absolutnymi liderami w Europie pod względem kontroli równoległych, czyli przeprowadzonych wspólnie z najwyższymi organami kontroli innych państw. Łącznie Izba zrealizowała 59 takich przedsięwzięć i nie ma w Europie drugiej instytucji kontroli z tak bogatym dorobkiem w tym zakresie. Ze względu na to doświadczenie może więc zostać jednym z naturalnych liderów w realizacji pierwszego celu strategicznego, jakim jest wspieranie skutecznych, innowacyjnych, aktualnych kontroli przez promowanie i umożliwianie współpracy zawodowej.

NIK zaprezentuje także w Stambule dokonania Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT, której przewodniczy od trzech lat. Polacy mogą pochwalić się projektem CUBE oraz wdrażaniem innowacyjnych technologii w audycie. W związku z tym ostatnim tematem przeprowadzą podczas Kongresu specjalny warsztat.

Zdjęcie z obrad kongresu EUROSAI 2 Zdjęcie z obrad kongresu EUROSAI 3

Eksperci Najwyższej Izby Kontroli współorganizują również warsztat związany ze zaktualizowanym Kodeksem Etyki INTOSAI (to Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI jest jej częścią). Polacy przewodzili pracom nad tym dokumentem, oficjalnie znanym jako standard ISSAI 30. Teraz zgodnie z rekomendacjami INTOSAI zaprezentują go w Stambule. NIK będzie także moderatorem sesji poświęconej realizacji oenzetowskiej Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju, w tym dobrego zarządzania i walki z korupcją.

Panorama sali obrad kongresu EUROSAI

Kongresowi EUROSAI towarzyszyć będą dwa spotkania Zarządu tej Organizacji (to drugi po Kongresie organ w hierarchii ważności, jego spotkania odbywają się jednak częściej). Choć NIK nie jest obecnie członkiem Zarządu EUROSAI, będzie uczestniczyć w jego obradach jako obserwator z ramienia INTOSAI, czyli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Zarząd zajmie się m.in. uzupełnieniem swojego składu - po przedstawieniu kandydatur Kongresowi i zatwierdzeniu ich przez kraje członkowskie, dwaj nowi członkowie będą pełnić swoją misję w Zarządzie EUROSAI do 2023 roku. Polska NIK w trakcie Kongresu prezentować będzie także założenia prowadzonej obecnie międzynarodowej kontroli jakości powietrza w Europie.

Wygenerowano: 2019-06-20 06:01:20