Logo Najwyższej Izby Kontroli

Spotkanie ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

2017-06-07 14:00:00

W ramach współpracy Najwyższej Izby Kontroli i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, członek ETO Janusz Wojciechowski spotkał się z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt, powołaną przez Prezesa NIK. Działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt pokrywają się z zamierzeniami, jakie zostały przyjęte przez ETO w planie pracy na 2017 r. Po raz pierwszy w 40-letniej historii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podjęta zostanie kontrola ściśle dotycząca ochrony zwierząt.

Przedstawiciel Trybunału, Janusz Wojciechowski z dużym zainteresowaniem wysłuchał pracowników NIK i przedstawicieli środowisk związanych z ochroną zwierząt, wchodzących w skład Rady. Poinformował, że kontrola o dobrostanie zwierząt została wprowadzona do planu pracy ETO. Wkrótce audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego sprawdzą czy przepisy wynikające z prawa unijnego mają odzwierciedlenie w państwach członkowskich i jak funkcjonuje system kontroli, czy środki finansowe na ochronę zwierząt wydawane są efektywnie - powiedział Janusz Wojciechowski, członek  ETO.

Spotkanie Rady do Spraw Ochrony Zwierząt z Januszem Wojciechowskim

Wiceprezes NIK Ewa Polkowska przypomniała, że NIK przeprowadziła w ostatnich latach kilka kontroli dotyczących zagadnienia ochrony zwierząt, w tym kontrolę zapobiegania bezdomności zwierząt, która wykazała, że działania ograniczające się przede wszystkim do wyłapywania i umieszczania zwierząt w schroniskach nie zapobiegają bezdomności. Rozwiązanie tego problemu wymaga kompleksowych i wielokierunkowych działań profilaktycznych, obejmujących znakowanie i ewidencjonowanie wszystkich zwierząt oraz wprowadzenie realnych zachęt do upowszechnienia kastracji i sterylizacji zwierząt mających właścicieli. Rada do Spraw Ochrony Zwierząt zainicjowała m.in. kontrolę dotyczącą nadzoru nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich oraz wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

Janusz Wojciechowski w trakcie spotkania z radąJanusz Wojciechowski zapoznał się szczegółowo z zaprezentowanymi wynikami kontroli na temat wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych. Została ona podjęta po wejściu w życie (maj 2015 r.) nowej ustawy, która była implementacją do polskiego systemu prawnego unijnej dyrektywy. W nowych przepisach, przypomnijmy, położono nacisk na stosowanie tzw. zasady 3R: zastąpienie (wykonywanie doświadczeń tylko w przypadku, gdy nie można zastosować alternatywnych metod badawczych), ograniczenie (ograniczenie liczby zwierząt wykorzystywanych w procedurze do niezbędnego poziomu), udoskonalenie (utrzymywanie zwierząt w warunkach środowiskowych odpowiednich do ich gatunku oraz zastosowanie metod ograniczających do minimum albo eliminujących ból i stres). Izba oceniła, że nowe prawo nie przyniosło spodziewanego wpływu na poprawę ochrony zwierząt. Stwierdzono przypadki nieprawidłowego udzielania zgody na przeprowadzenie doświadczeń, choć okazuje się, że skala badań wykonywanych w Polsce na zwierzętach nie jest tak duża w porównaniu z innymi krajami. NIK uznała jednak za niezbędne ustalenie takich zasad finansowania zadań Krajowej Komisji Etycznej związanych ze współpracą międzynarodową, w tym z Komisją Europejską, które eliminowałyby ryzyko zakwestionowania niezależności działań Komisji.

Janusz Wojciechowski przyznał, że wykorzysta tę ciekawą kontrolę na gruncie europejskim. Podziękował za dyskusję  dotyczącą m.in. problemu uboju rytualnego zwierząt, systemu finansowania służb, które powinny reagować na krzywdę zwierząt, kwestii hodowli zwierząt futerkowych zakazanej w wielu krajach dla celów pozyskiwania futer. Podziękował także za rekomendacje, wśród których znalazł się m.in. obowiązkowy całodobowy monitoring w ubojniach z obowiązkowym przechowywaniem nagrań.

Wygenerowano: 2019-12-09 09:25:18