Logo Najwyższej Izby Kontroli

Informacja o wynikach naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiska kontrolerów w ramach naboru zewnętrznego XXV/2017

2018-03-02 14:53:37

Na podstawie art. 69b ustawy o NIK (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) w dniu 31 sierpnia 2017 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił nabór XXV/2017 do pracy w NIK na jedno stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

Nabór został ogłoszony w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK. Ogłoszenie o naborze zawierało informację o wolnym stanowisku pracy wraz z zakresem zadań wykonywanych i wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, informację o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu naboru do pracy w NIK. Zgłoszenia udziału w rekrutacji prowadzone były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydatów na portalu internetowym NIK. Termin składania dokumentów upłynął w dniu 14 września 2017 r. Wpłynęło ogółem 50 aplikacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Komisja do Spraw Naboru wskazała do II etapu postępowania kwalifikacyjnego 31 kandydatów. Do testów przystąpiło 19 osób. Komisja, biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w II etapie postępowania, do rozmów kwalifikacyjnych zaprosiła 16 kandydatów. Jeden kandydat zrezygnował z uczestniczenia w dalszej części postępowania. Prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął decyzję o zakwalifikowaniu do pracy w NIK na stanowisku głównego specjalisty kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Warszawie Pani Marii Więckowskiej.

Wygenerowano: 2018-12-13 05:21:13