Logo Najwyższej Izby Kontroli

Informacja o wynikach naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiska kontrolerów w ramach naboru zewnętrznego XXVI/2017

2018-03-02 15:09:06

Na podstawie art. 69b ustawy o NIK (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) w dniu 13 września 2017 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił nabór XXVI/2017 do pracy w NIK na jedno stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej, w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze.

Nabór został ogłoszony w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK. Ogłoszenie o naborze zawierało informację o wolnym stanowisku pracy wraz z zakresem zadań wykonywanych i wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, informację o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu naboru do pracy w NIK. Zgłoszenia udziału w rekrutacji prowadzone były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydatów na portalu internetowym NIK. Termin składania dokumentów upłynął w dniu 27 września 2017 r. Wpłynęło ogółem 8 aplikacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Komisja do Spraw Naboru wskazała do II etapu postępowania kwalifikacyjnego jednego kandydata, który nie przystąpił do testów. Prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął decyzję o nie rozstrzyganiu naboru na stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Zielonej Górze.

Wygenerowano: 2018-12-13 04:29:13