Logo Najwyższej Izby Kontroli

Ważna debata o kontroli państwowej w Senacie RP

2018-03-04 09:00:00

Sprawny i niezależny system kontroli państwowej jest niezbędnym elementem każdego dobrze działającego państwa - podkreślił prezes NIK w Senacie podczas konferencji na temat funkcjonowania oraz przyszłości kontroli i audytu w administracji publicznej.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wziął udział konferencji na temat kontroli i audytu w administracji publicznej, która odbyła się 26 lutego w izbie wyższej parlamentu. Organizatorem debaty była senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Zakładem Prawa i Administracji Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konferencji były:

  • przegląd aktów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
  • namysł nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej i jej znaczeniem
  • dyskusja o perspektywach kontroli i audytu w administracji publicznej.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentuje swoje wystąpienie na konfernecji Kontrola i audyt w administracji publicznej w Senacie RP

W spotkaniu udział wzięli wybitni przedstawiciele świata akademickiego. Debatę otworzyli wspólnie z Marszałkiem Senatu: dr Piotr Benedykt Zientarski - Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, dr hab. inż. Paweł Kępka - Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, dr hab. Anna Gołębiowska - Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w SGPS oraz dr hab. Stanisław Mazur - Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Głos zabrał także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński.

Swoje wystąpienie Krzysztof  Kwiatkowski rozpoczął od podkreślenia, że w demokratycznym państwie prawa działalność władzy publicznej, w tym instytucji rządowych i samorządowych, powinna podlegać kontroli. Podstawowym zadaniem organów kontroli jest diagnozowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy. Działalność ta, rzetelnie prowadzona i niezależna od zewnętrznych wpływów, pogłębia zaufanie obywateli do państwa i stanowionego prawa. Dlatego NIK jako naczelny organ kontroli państwowej umocowany został w Konstytucji, z zadaniem realizacji szeroko pojętego interesu publicznego poprzez monitorowanie całej sfery publicznej.

Uczestnicy konfernecji Kontrola i audyt w administracji publicznej w Senacie RP

Chcąc wykonywać swoją pracę jak najlepiej, NIK współpracuje z innymi instytucjami kontroli, rewizji oraz inspekcji, działającymi w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. W 2016 r. na zlecenie Izby organy te przeprowadziły blisko 300 postępowań kontrolnych. Mowa m.in. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej; Inspekcji Handlowej; Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego; Narodowego Instytutu Leków. Taka forma współpracy miała miejsce np. przy głośnej kontroli dopuszczanie do obrotu suplementów diety, zrealizowanej z powodzeniem przy udziale Narodowego Instytutu Leków.

NIK nie tylko włącza inne organy kontroli do swoich działań, ale stara się także wymieniać z nimi zebraną wiedzą. Pozwala to na racjonalne gospodarowanie zasobami i ogranicza ryzyko powielania badań. Dlatego Izba doprowadziła do zawarcia porozumień o współpracy - polegającej na wymianie informacji i wzajemnym szkoleniu kadr - m.in. z: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Głównym Inspektorem Pracy, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto NIK korzysta z wyników audytów wewnętrznych i zewnętrznych.  Sprawdza np. czy w danej instytucji zostały zrealizowane rekomendacje audytora. Przy przygotowaniu i realizacji badania kontrolnego NIK współpracuje również ze środowiskami naukowymi i wybitnymi praktykami w danej dziedzinie, organizując m.in. panele ekspertów i korzystając z opinii specjalistów.

Prezes Kwiatkowski odniósł się także do funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w administracji publicznej. NIK sprawdziła oba elementy funkcjonowania państwowych instytucji. Badania kontrolne wykazały brak informacji niezbędnych do oceny efektywności funkcjonowania zastosowanych mechanizmów kontroli zarządczej. Tym, co może ją z kolei wzmocnić,  jest wspieranie kierownika jednostki przez audytora wewnętrznego. Inspektorzy NIK wykazali, że te instytucje, gdzie kierownicy byli odpowiednio wspierani przez audyt wewnętrzny i instytucjonalną kontrolę wewnętrzną, funkcjonowały lepiej.

Ważnym zadaniem kontroli - obok identyfikowania nieprawidłowości i formułowania zaleceń - staje się upowszechnianie dobrych praktyk. NIK przywiązuje do tego dużą wagę. To jedno z wyzwań, przed jakimi stoi obecnie kontrola państwowa. Inne wyzwania zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego to: zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu w coraz dynamiczniej zmieniającej się rzeczywistości; nacisk na szybsze dostarczanie wyników kontroli; prowadzenie kontroli w zinformatyzowanym otoczeniu;  przedarcie się do opinii publicznej z wynikami kontroli w sytuacji coraz większego nadmiaru informacyjnego.

Dlatego najważniejsze wyniki kontroli powinny być zdaniem prezesa NIK przekazywane prosto, syntetycznie i przystępnie, z wykorzystaniem prezentacji i infografik. Jest to szczególnie istotne nie tylko przy komunikowaniu się z odbiorcami z młodszego, cyfrowego pokolenia, ale także z odbiorcami starszymi, których z czasem będzie coraz więcej. To mobilizuje Izbę do ciągłej pracy nad jak najlepszymi sposobami przedstawiania wyników kontroli. NIK postawiła sobie za cel, aby jej informacje były cennym i poszukiwanym źródłem informacji zarówno dla organów władzy, jak i społeczeństwa.

Wygenerowano: 2018-12-15 03:05:05