Logo Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji zacieśniają współpracę

2018-10-28 09:00:00

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie audytu publicznego, a także rozwój współpracy zawodowej – to najważniejsze postanowienia podpisanej właśnie umowy pomiędzy polską Najwyższą Izbą Kontroli, reprezentowaną przez Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego a Państwowym Urzędem Kontroli Chorwacji, reprezentowanym przez Audytora Generalnego Ivana Klešića.

Obie strony zdecydowały o podpisaniu umowy z należytym poszanowaniem wzajemnych uprawnień i interesów, dążąc do wymiany opinii, wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie zewnętrznego audytu publicznego. Podpisana umowa ułatwi i usprawni współpracę pomiędzy obiema instytucjami.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalny Ivana Klešića

Umowa zakłada prowadzenie konsultacji i spotkań roboczych. Szkolenia dla pracowników NIK dotyczyć będą m.in. obszarów zarządzania HR oraz planowania kontroli.

Przewidziano także wzajemną wymianę delegacji w celu wymiany opinii, omawiania poszczególnych obszarów kontroli oraz zdobywania praktycznej wiedzy w zakresie uprawnień kontrolnych.

NIK i Najwyższy Organ Kontroli Chorwacji współpracują na wielu polach. Latem tego roku odbyła się konferencja zamykająca realizowany wspólnie projekt współpracy bliźniaczej z NOK Albanii (NIK jako partner wiodący). Dwuletni projekt rozpoczął się w marcu 2016 r.

Z kolei wiosną tego roku ogłoszono wspólny raport końcowy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,  Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowego Urzędu Kontroli Chorwacji z kontroli wykonania zadań instrumentu JASPERS.

Pamiątkowe zdjęcie delegacji NIK i NOK Chorwacji.

W przyszłości NIK i NOK Chorwacji także będą ściśle współpracować, bowiem w lipcu tego roku przyjęta została wspólna oferta obu urzędów na przeprowadzenie projektu twinningowego NOK Czarnogóry.

Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji został powołany w 1993 r. na podstawie ustawy o kontroli państwowej, a zaczął działać od 1994 r. Działalność urzędu określa ustawa oraz Karta Państwowego Urzędu Kontroli.

Urząd jest instytucją niezależną i samodzielną, odpowiada przed Saborem (Zgromadzenie).

Struktura: centrala w Zagrzebiu i 20 oddziałów regionalnych. Zatrudnia ok. 300 osób.

W centrali struktura departamentów odpowiada typom przeprowadzanych kontroli i rodzajom jednostek kontrolowanych. Dodatkowo znajdują się w niej departamenty prawny, HR, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego.

Na czele urzędu stoi Audytor Generalny, którego wspierają zastępcy i asystenci, wspomagając go m.in. w zarządzaniu urzędem i koordynowaniu wykonania kontroli we współpracy z szefami departamentów i oddziałów regionalnych.

Ciałem doradczym Audytora Generalnego jest Rada Ekspertów, w skład której oprócz Audytora Generalnego wchodzą wskazani przez niego uznani eksperci zewnętrzni - max. 7 osób.

Wygenerowano: 2020-06-01 08:51:22