Logo Najwyższej Izby Kontroli

NIK o zwierzętach i dla zwierząt

2018-11-30 12:30:00

Policjanci i samorządowcy, którym leży na sercu los niechcianych zwierząt, licznie przybyli na dwa kolejne zorganizowane przez Izbę seminaria poświęcone ochronie zwierząt. Dzięki konsekwentnym działaniom NIK już przyczyniła się do istotnej poprawy bytu zwierząt. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przypomniał kontrole przeprowadzone w ostatnich latach poruszające problematykę bezdomnych zwierząt i przedstawił rekomendacje Izby w tym obszarze.

Seminaria miały na celu przybliżenie aktualnej wiedzy z zakresu prawa karnego i administracyjnego, które zarówno policjanci jak i samorządowcy wykorzystują w codziennej pracy. Między innymi do ich obowiązków należy przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstw na zwierzętach czy asysta przy interwencjach dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski rozpoczynając seminaria opowiedział o kontrolach NIK odnoszących się do „Przestrzegania praw zwierząt” i „Wykonywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”. Wówczas sformułowanych  zostało szereg wniosków de lege ferenda, m.in. wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów czy też zmiana art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, poprzez zaliczenie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi do aktów prawa miejscowego. Izba wnosiła też o uchylenie zapisów art. 7a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczących „ochrony przed bezdomnymi zwierzętami” oraz o zamieszczenie w ww. ustawie precyzyjnej definicji schroniska. Dzięki współpracy z parlamentarzystami udało się zmodyfikować katalog zawarty w art. 11 Ustawy o ochronie zwierząt, który do tej pory był katalogiem zamkniętym.

Szkolenie dla policjantów przeprowadzone w NIK, sala pełna osób słuchających wykładu, obok Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawiający do uczestników szkolenia

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawiający do uczestników szkolenia

Najważniejsze zagadnienia poruszone na seminarium dla policjantów dotyczyły: wybranych grup przestępstw przeciwko zwierzętom, interwencji w przypadkach czynów z art.35 u.o.z., kar i środków karnych przewidzianych za poszczególne czyny czyli przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom oraz stanu wyższej konieczności w odniesieniu do ochrony zwierząt. Omówiono także wiele ważnych zagadnień, m.in. podstawy umorzeń postępowania karnego z art. 17 kpk, z uwzględnieniem specyfiki spraw dotyczących ochrony zwierząt. Podawano realne przykłady czynów przeciwko zwierzętom oraz orzecznictwa (wyroki WSA, NSA, SN). Dyskutowano na temat kompetencji innych organów, takich jak Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Transportu Drogowego oraz o współpracy policji z organizacjami prozwierzęcymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Wyjaśniono również podstawy prawne odnoszące się do  krajowych, unijnych i międzynarodowych źródeł prawa, regulujących  postępowanie ze zwierzętami.

Obecnie - pomimo starań samorządów, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych - zjawisko bezdomności zwierząt w naszym kraju nie tylko nie maleje, ale wręcz rośnie.  Beata Krupianik z fundacji „Karuna - ludzie dla zwierząt” przekonywała, że obowiązujący od lat model ochrony zwierząt koncentruje się głównie na gromadzeniu ich w schroniskach, stale rośnie populacja bezdomnych zwierząt i drastycznie zwiększają się wydatki. -Odnotowuje się zjawiska patologiczne: adopcje donikąd, masowe uśmiercanie zwierząt - mówiła Beata Krupniak.

Tymczasem problem bezdomności zwierząt można by rozwiązać w trzy lata.

- Fundacja ma dowody na to, że na terenach gdzie w ciągu dwóch lat sukcesywnie przeprowadzało się akcję kastracji i znakowania zwierząt, które miały właścicieli, liczba przynoszonych do schroniska szczeniąt zmniejszyła się o 90 proc. - tłumaczyła Beata Krupianik.

Podobnego zdania była weterynarz Dorota Sumińska. - Kastracja to jedyny humanitarny sposób, który w krótkim czasie doprowadzi do ograniczenia bezdomności psów i kotów - mówiła podczas seminarium. - Zwierzę w zamknięciu nie czuje się szczęśliwe, ma ograniczoną możliwość kontaktu z człowiekiem, nie może wychodzić na spacery, a niejednokrotnie przez złą opiekę w schronisku jest ciężko chore. Kastracja pozwala ograniczyć rozmnażanie psów i kotów, dzięki czemu ograniczymy cierpienie tych niechcianych, dajemy szansę na dom psom ze schronisk i uniemożliwiamy nabycie zwierząt osobom, które nie mają szacunku dla żywej istoty.

Ciekawym punktem seminariów była próba zdiagnozowania społecznego stosunku do czynów przeciwko zwierzętom. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku 2016 wszczęto 2496 postępowań przygotowawczych o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt (wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2015 kiedy to odnotowano ich 2229), stwierdzono 1695 przestępstw (o 8,8% mniej niż w roku poprzednim, kiedy stwierdzono ich 1859). W 2016 roku zarzuty popełnienia przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt przedstawiono 859 podejrzanym (co oznacza wzrost ich liczby o 21,8% w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to ustalono 705 podejrzanych).  Ludzie chcą reagować, choć nie wierzą w skuteczność swoich działań. Najgorsze, ale i coraz rzadsze jest poczucie bezsilności i obojętność na los krzywdzonego zwierzęcia. 

Podczas seminariów (dla samorządowców odbyło się po raz trzeci) przekazywana jest wiedza merytoryczna i prawna (prawo administracyjne). Na wybranych przykładach gmin i miast (gmina Myszków, miasto Warszawa, gmina Suchy Las) pokazywane jest, że dzięki sterylizacji/kastracji, działaniom edukacyjnym i czipowaniu - można ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt, a także, w kilkuletniej perspektywie - o kilkadziesiąt procent zmniejszyć wydatkowanie pieniędzy podatników na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Wygenerowano: 2019-05-25 10:51:13