Logo Najwyższej Izby Kontroli

Narodowy Bank Polski pod lupą NIK

2019-01-04 10:45:00

4 stycznia 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę w NBP. Badanie odbywa się w ramach corocznie przeprowadzanej kontroli wykonania budżetu państwa za miniony rok w instytucjach wydających środki publiczne. W NBP kontrola obejmuje wykonanie planu finansowego banku centralnego, w tym kontrolę wynagrodzeń wszystkich pracowników i kontrolę bankowej obsługi budżetu państwa. NIK przeprowadzi także odrębną kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej. Wyniki kontroli znane będą w połowie czerwca.

Procedura rozpoczynająca się właśnie w Narodowym Banku Polskim to część kontroli wykonania budżetu państwa. NBP jak każda instytucja publiczna, musi w sposób racjonalny i oszczędny wydawać swoje środki.

Bank centralny jest bankiem niezależnym, jednak jako instytucja publiczna, wydatkująca publiczne pieniądze podlega oczywiście kontroli ze strony NIK - wyjaśnia Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

W naszej kontroli skupimy się w sposób szczególny na dwóch aspektach. Sprawdzimy bankową obsługę budżetu państwa oraz wykonanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego za 2018 r., w tym wybranych kosztów banku centralnego. - dodaje Prezes NIK.

Kontrola będzie dotyczyła także spraw związanych z systemem wynagradzania w NBP.

Druga kontrola, jaka rozpocznie się w NBP, to kontrola wykonania założeń polityki pieniężnej. To także coroczna kontrola planowa. Jej wyniki włączane są do Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, jednego z najważniejszych dokumentów powstających w NIK. Ta kontrola rozpocznie się na początku lutego. Jej wyniki będą prezentowane razem z wynikami kontroli budżetowej w połowie czerwca.

Kontrola budżetowa jest coroczną kontrolą planową, przeprowadzaną w jednostkach wydatkujących środki budżetowe (300 instytucji, w tym wszystkie ministerstwa) i bankach prowadzących obsługę budżetu państwa. W ramach kontroli badana jest w szczególności realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowych ze środków publicznych. Prezes NIK, wypełniając konstytucyjny obowiązek, co roku przedkłada Sejmowi na posiedzeniu plenarnym dokument Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, zawierający podsumowanie efektów wszystkich jednostkowych kontroli budżetowych.

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w szczególności w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Do głównych obszarów działalności NBP należą: prowadzenie polityki pieniężnej,    działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, działalność emisyjna,    rozwój systemu płatniczego, zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, bankowa obsługa Skarbu Państwa, działalność edukacyjna i informacyjna.

Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP corocznie przyjmuje i realizuje założenia polityki pieniężnej.

Od 2003 r. głównym celem polityki pieniężnej NBP jest stabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem odchyleń +/- 1 punkt procentowy.

Zysk wypracowany przez NBP jest wpłacany do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 203 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność Narodowego Banku Polskiego z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Wygenerowano: 2019-09-22 10:16:00