Logo Najwyższej Izby Kontroli

Jasno i wspólnie – debata nt. polityki komunikacyjnej EUROSAI

2019-04-14 08:00:00

Nadrzędnym celem projektu polityki komunikacyjnej EUROSAI jest uznanie EUROSAI przez współtworzące tę organizację NOK za organ reprezentujący ich interesy i wspierający je w codziennej pracy. W drodze osiągnięcia tego celu kluczowe jest „mówienie jednym głosem” i wspieranie dobrego wizerunku EUROSAI przez wszystkich jego członków. W prace nad usprawnianiem komunikacji została zaangażowana polska Najwyższa Izba Kontroli. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał niedawno w Warszawie o założeniach polityki komunikacyjnej EUROSAI z Audytor Generalną Łotwy, Elitą Kruminą.

Delegacja Urzędu Kontroli Państwowej Łotwy przyjechała z wizytą do NIK, by omówić szczegóły współpracy NOK Polski i Łotwy w Zarządzie EUROSAI, a także przedyskutować założenia polityki komunikacyjnej EUROSAI.

Głównym tematem rozmów była współpraca NIK i Urzędu Kontroli Państwowej Łotwy w Zarządzie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI. Zgodnie ze strategią w 2017 r. wprowadzono usprawnienia w zarządzaniu i sposobie funkcjonowania EUROSAI. Jednym z aspektów tej reformy było nałożenie na członków Zarządu odpowiedzialności za konkretne obszary działalności EUROSAI.

Delegacja Urzędu Kontroli Państwowej Łotwy z Audytor Generalną Łotwy, Elitą Kruminą

Przedstawiciele NIK, odpowiedzialnej za koordynowanie inicjatyw związanych z budową potencjału instytucjonalnego europejskich najwyższych organów kontroli, zaprezentowali założenia przyjęte przy realizacji swojego zadania, a także dotychczasowe i planowane działania.

Z kolei Urząd Kontroli Państwowej Łotwy - jako odpowiedzialny za portfolio komunikacji EUROSAI - przedstawił projekt polityki komunikacyjnej EUROSAI. W przedstawionej prezentacji Łotysze wykorzystali m.in. wnioski ze spotkania grupy fokusowej w Rydze (grudzień 2018 r.).

Bazę dla projektu polityki komunikacyjnej EUROSAI utworzyły inspiracje z grudniowego spotkania grupy fokusowej w Rydze oraz wyniki analizy SWOT i wnioski z ankiet dotyczących komunikacji w EUROSAI. W ramach grudniowego spotkania w Rydze eksperci z obszaru współpracy międzynarodowej i komunikacji europejskich NOK - w tym z NIK - dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat komunikacji w EUROSAI i przedstawiali swoje propozycje usprawnień w tym obszarze. Jeszcze przed spotkaniem w Rydze łotewski Urząd Kontroli Państwowej rozesłał do europejskich najwyższych organów kontroli ankiety dotyczące komunikacji w EUROSAI oraz wstępną analizę SWOT z prośbą o uwagi i komentarze.

Celem nadrzędnym projektu polityki komunikacyjnej EUROSAI jest uznanie EUROSAI przez współtworzące tę organizację NOK jako organ reprezentujący ich interesy i wspierający je w ich codziennej pracy. Do osiągnięcia tego celu kluczowe jest „mówienie jednym głosem” i wspieranie dobrego wizerunku EUROSAI przez wszystkich członków organizacji.

Spotkanie robocze w NIK

Podczas spotkania akcentowano też potrzebę opracowania księgi stylu. Takie rozwiązanie dałoby gwarancję jednolitego przekazu, unikając rozbieżności w tym zakresie, które występują obecnie. Nowatorskim pomysłem łotewskiego NOK jest utworzenie Grupy ds. Koordynacji Komunikacji EUROSAI, która zapewniłaby wsparcie techniczne i metodyczne w zakresie tworzenia przekazu EUROSAI. Jednym z pomysłów, który pojawił się już na grudniowym spotkaniu w Rydze, było też przekształcenie Magazynu EUROSAI w blog. Jest to bowiem potencjalnie znacznie nowocześniejsza i ciekawsza forma komunikacji, przyciągająca i pozwalająca dotrzeć do większych grup odbiorców.

Prezes NIK wyraził swoją przychylność dla większości rozwiązań proponowanych przez łotewski Urząd Kontroli Państwowej. - Trzeba wyraźnie podkreślić, że są to propozycje, których wdrożenie wymaga zaangażowania wszystkich członków EUROSAI - mówił na spotkaniu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.  

Podczas wizyty przedstawiciele NIK podjęli również dyskusję o współpracy pomiędzy INTOSAI, czyli Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli a jej europejską grupą roboczą - EUROSAI. NIK, zasiadając w Zarządach obu organizacji, pełni bowiem funkcję łącznika, a także reprezentuje interesy europejskich kontrolerów na globalnym forum współpracy najwyższych organów kontroli. Obecnie EUROSAI jest zaangażowana w realizację dwóch zadań wynikających z planu strategicznego INTOSAI - zaangażowanie najwyższych organów kontroli w realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz reformę standardów zawodowych kontroli państwowej.

Łotewska delegacja w NIK

Goście zaprezentowali również strategię współpracy międzynarodowej Urzędu Kontroli Państwowej Łotwy. Istotną część strategii zajmuje wspieranie innych najwyższych organów kontroli w rozwoju ich potencjału i podnoszeniu jakości kontroli państwowej, z także wkład w proces zmian ram standardów zawodowych.

EUROSAI jest organizacją europejskich najwyższych organów kontroli. Usprawnia współpracę pomiędzy swoimi członkami, w celu wzmocnienia kontroli sektora publicznego i zarządzania finansami publicznymi w regionie, przez co wspiera swoich członków w realizacji ich mandatów. Zrzesza obecnie 50 członków, w tym najwyższe organy kontroli z 49 krajów oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. EUROSAI wspiera międzynarodowe kontrole równoległe, ujednolica metodykę kontroli, koordynuje współpracę z instytucjami międzynarodowymi oraz prowadzi działalność szkoleniową. Aktualnie NIK jest członkiem zarządu EUROSAI i jego wiceprzewodniczącym.

INTOSAI Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli powstała w 1953 r. jako organizacja pozarządowa przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Zrzesza 194 pełnych członków (i 5 członków stowarzyszonych) - NOK  z całego świata, w tym NIK (od 1959 r.). Organizacja jest autonomiczna, niezależna i apolityczna. Jej misją jest wspieranie najwyższych organów kontroli w audycie sektora publicznego. Zadanie to INTOSAI wypełnia zgodnie z łacińskim mottem: Experientia mutua omnibus prodest (wspólne doświadczenia przynoszą korzyść wszystkim), stawiając na ciągłą wymianę wiedzy i doświadczeń zawodowych między zrzeszonymi instytucjami. Organizacja opracowuje także międzynarodowe standardy dla NOK, tworzy metodykę dla różnych rodzajów kontroli i prowadzi szkolenia. Jest autonomiczna, niezależna i apolityczna.

NIK jest członkiem INTOSAI od 1959 roku. Polacy aktywnie uczestniczą w pracach organizacji: mają swoich przedstawicieli w strukturach INTOSAI, w podkomisjach, grupach roboczych i zadaniowych. Od 2010 r. Polacy przewodniczą Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Izba jest obecnie w Zarządzie INTOSAI reprezentantem jej europejskiego odpowiednika, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Dzięki temu Izba jest pomostem między dwiema największymi i najważniejszymi organizacjami zrzeszającymi publicznych audytorów.

Wygenerowano: 2020-05-29 09:39:14