Logo Najwyższej Izby Kontroli

Skarbnicy strażnikami finansów gmin

2019-05-21 11:30:00

Jednym z zasadniczych elementów budżetu gmin są podatki, w wielu przypadkach jednak umarzane. Zwróciła na to uwagę Najwyższa Izba Kontroli, która ten problem zbadała w ub. roku. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że organy podatkowe nie traktują instytucji umorzenia zaległości podatkowych z poszanowaniem prawa i naruszają w ten sposób prawa podatników. Słowa te padły podczas otwarcia II Krajowego Kongresu Forów Skarbników w Warszawie. Najwyższa Izba Kontroli objęła Kongres honorowym patronatem.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników Kongresu Skarbników Samorządowych

Skarbnicy w jednostkach samorządu terytorialnego to potocznie rozumiani księgowi. Kierują finansami województw, powiatów, miast i gmin. Ich rangę potwierdza prawo do pozostania na stanowisku mimo upływu kadencji władz samorządu. Mogą być odwołani jedynie za zgodą rady miasta i gminy.

NIK podjęła kontrolę w sprawie umorzeń podatkowych przez samorządy po sygnałach o relatywnie wysokich kwotach umorzonych zaległości podatkowych (w latach 2014-2017 505 mln zł). Jednocześnie, jak powiedział Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przepisy o przyznawaniu ulg, dają organom podatkowym sporą swobodę, która nie zawsze jest wykorzystywana z poszanowaniem prawa podatnika. Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że pojęcia ,,ważny interes podatnika” i ,, interes publiczny” nie zostały zdefiniowane w żadnym akcie prawnym, dlatego też interpretując je korzysta się przede wszystkim z istniejącego dorobku orzecznictwa sądowego. Decyzje podejmowane w sprawach umorzeń są decyzjami uznaniowymi. Może to prowadzić do nieuzasadnionego uprzywilejowania wybranych podmiotów.

Uczestnicy II Krajowego Kongresu Forów Skarbników w Warszawie

Zwracając się do zebranych na Kongresie Skarbników Prezes Kwiatkowski przypomniał wyniki kontroli ”Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin”. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła sposób prowadzenia przez gminy postępowań w sprawie umarzania zaległości podatkowych, ponieważ w znacznej mierze postępowania te prowadzono nierzetelnie i niezgodne z prawem. W aspekcie finansowym nie ma to większego wpływu na sytuację jednostek samorządu terytorialnego - wartość umorzonych zaległości podatkowych nie miała istotnego wpływu na sytuację finansową skontrolowanych gmin, stanowiły one bowiem 3,5 % ich dochodów ogółem oraz do 5,2 % dochodów własnych zrealizowanych w kontrolowanym okresie. Jednak, jak podsumował szef Izby z uwagi na szczególny charakter przepisów o umarzaniu zaległości podatkowej, które stanowią konstytucyjną gwarancję poszanowania prawa podatnika, stwierdzone nieprawidłowości w negatywny sposób wpływają na ocenę jakości pracy samorządowych organów podatkowych.

Krajowy Kongres Forów Skarbników to największe tego typu spotkanie przedstawicieli środowiska skarbników w Polsce. Uczestniczą w nim wszyscy skarbnicy, zarówno zrzeszeni w ramach forów regionalnych, jak również ci, którzy nie są zrzeszeni. Głównym celem Krajowego Kongresu Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych problemów czy wyzwań stojących przed skarbnikami, wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego.

Idea spotkań o charakterze ogólnopolskim wspólnoty zawodowej skarbników, zrzeszonych w ramach forów branżowych, została zainicjowana podczas corocznych zjazdów Skarbników zrzeszonych w Samorządowych Forach Skarbników z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Krajowe Kongresy są kontynuacją wydarzeń, które odbyły się w Sandomierzu w 2016 roku i w Solcu Zdroju w 2017 roku.

I Krajowy Kongres Forów Skarbników, który odbył się w 2018 roku w Jachrance, zgromadził 350 uczestników. Stał się też impulsem do powołania 27 listopada Krajowej Rady Forów Skarbników składającej się z reprezentantów regionalnych wspólnot zawodowych skarbników miast, gmin i powiatów. Krajowa Rada stawia sobie cele związane z reprezentacją tej grupy zawodowej i wzmocnieniem jej głosu w debatach istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce.

Wygenerowano: 2020-06-01 09:44:45