Logo Najwyższej Izby Kontroli

Z Czechami o przeciwdziałaniu korupcji

2019-06-09 08:00:00

Wykrywanie zagrożenia korupcją oraz pozycja NIK wśród konstytucyjnych organów państwa szczególnie interesowały goszczących w Izbie senatorów z Republiki Czeskiej. Polski i czeski najwyższe organy kontroli od lat blisko ze sobą współpracują. Szefowie obu instytucji są wiceprzewodniczącymi Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI.

Zagadnienia omawiane podczas spotkania zostały zaproponowane przez Komisję ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Gości powitał Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, zaś merytoryczną część spotkania poprowadziła delegacja Delegatury NIK w Warszawie z jej dyrektorem Andrzejem Panasiukiem.

Bardzo mocno podkreślone zostało konstytucyjne umocowanie NIK. Najwyższa Izba Kontroli jest opisana w ustawie zasadniczej w odrębnym rozdziale „Organy kontroli państwowej i ochrony prawa”. Jest organem niezależnym od władzy wykonawczej, a podlega wyłącznie Sejmowi RP. Podległość ta nie oznacza jednak prostego zwierzchnictwa (NIK nie jest kolejnym ciałem sejmowym) lecz obowiązek dorocznego przedstawiania Sejmowi sprawozdania z działalności. Sejm ma także kompetencje związane z wyborem prezesa Izby. W swojej misji NIK pozostaje jednak od Sejmu niezależna - kontrola państwowa ma bardzo szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy - a współpraca merytoryczna z Sejmem, jak i z innymi organami państwa, oparta jest na zasadach partnerstwa i współpracy. Polska strona zapoznała też czeskich gości z zasadą kolegialności obowiązującą w NIK.

dyrektor Delegatury NIK w Warszawie Andrzej Panasiuk, senator Parlamentu Republiki Czeskiej Jaroslav Malý, wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie Wiesława Bronisz, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący komisji ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Ivo Bárek, senator Parlamentu Republiki Czeskiej Jiří Vosecký, wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie Wojciech Wojciechowski
Od lewej: dyrektor Delegatury NIK w Warszawie Andrzej Panasiuk, senator Parlamentu Republiki Czeskiej Jaroslav Malý, wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie Wiesława Bronisz, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący komisji ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Ivo Bárek, senator Parlamentu Republiki Czeskiej Jiří Vosecký, wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie Wojciech Wojciechowski

Czescy senatorowie szczególnie zainteresowani byli zagadnieniami wykrywania i eliminowania zagrożeń związanych z korupcją. Izba podejmowała problematykę zagrożeń korupcyjnych niemal od początku przemian ustrojowych i odnotowała od tego czasu znaczne osiągnięcia.

W 1999 r. Kolegium NIK uznało, że przeciwdziałanie korupcji powinno być jednym z priorytetowych kierunków kontroli, co z kolei znalazło swój wyraz w planach działań Izby w kolejnych latach. W 2000 r. przekazano też Sejmowi RP pierwsze z opracowań na temat zagrożeń korupcją. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno instytucji państwa, jak i mediów. Efektem tej inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli było m.in. zorganizowane w tym samym roku wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP, poświęcone ocenie skuteczności ustawodawstwa antykorupcyjnego w świetle wyników kontroli Izby.

Od lewej: przewodniczący komisji ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Ivo Bárek, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski
Od lewej: przewodniczący komisji ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Ivo Bárek, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

Izba nie tylko regularnie raportowała Sejmowi wyniki swoich kontroli w tym obszarze, ale też opracowała i zamieściła w podręczniku kontrolera zalecenia metodyczne, dotyczące kontroli obszarów, w których występuje ryzyko korupcji. NIK nie tylko wskazuje obszary i mechanizmy korupcjogenne, ale również ocenia skuteczność działań organów państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji, czego przykładem jest m.in. informacja o wynikach kontroli wdrażania rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019.

Senatorowie z Czech na spotkaniu w Najwyższej Izbie Kontroli

Czescy senatorowie zapoznali się też z obecnymi działaniami Izby w tym obszarze. NIK aktywnie uczestniczy w inicjatywach tak krajowych, jak i międzynarodowych (INTOSAI) na rzecz przeciwdziałania korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy.

Na koniec spotkania goście z Czech podzielili się też swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawisk korupcyjnych.

Wygenerowano: 2019-09-23 06:56:46