Logo Najwyższej Izby Kontroli

Zaufanie i ścisła współpraca

2019-07-11 08:00:00

Omówienie przeglądu partnerskiego było jednym z głównych tematów rozmów jakie odbyły się w Warszawie między prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim i wiceprezesem Rady Audytu Indonezji (BPK) Barullahem Akbarem. NIK przewodniczy zespołowi, który przeprowadził audyt BPK. Przedstawiciele Rady Audytu chcieli zapoznać się z wynikami kontroli, tak by wprowadzić sugerowane zmiany w metodach pracy jeszcze przed oficjalną publikacją raportu. BPK jest jednym z najważniejszych pozaeuropejskich partnerów NIK.

Delegacja NOK Indonezji w trakcie wizyty w siedzibie NIK - spotkanie robocze z udziałem Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego

NIK i Rada Audytu Indonezji są ważnymi partnerami m.in. w walce z korupcją i defraudowaniem publicznych pieniędzy. W 2013 r. parlament Indonezji zatwierdził NIK jako audytora BPK. Teraz NIK przeprowadziła wspólnie z najwyższymi organami kontroli Estonii i Norwegii kolejny przegląd partnerski. O skali kontroli świadczy fakt, że indonezyjski BPK jest jednym z największych NOK-ów na świecie obok m.in. chińskiego i indyjskiego.

W czasie wizyty w Warszawie goście z Indonezji rozmawiali też o standardach kontroli wewnętrznej. Najwyższa Izba Kontroli przewodniczy komisji ds. standardów w Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Omówiono prawne aspekty wsparcia kontroli. To sposoby postępowania np. w sytuacjach, w których kontrolerzy mogą napotkać na trudności ze strony podmiotów kontrolowanych, choćby uchylanie się od składania zeznań albo nieudostępnienie dokumentów do kontroli.

Delegacja NOK Indonezji w trakcie wizyty w siedzibie NIK - zdjęcie pamiątkowe w gabinecie Prezesa NIK

Indonezyjska BPK przewodniczy grupie INTOSAI ds. kontroli środowiskowych. I tu otwiera się kolejne pole do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń, bowiem NIK w 2020 r. przejmie przewodnictwo takiej grupy w ramach EUROSAI, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Tematyce ochrony środowiska poświęcone było spotkanie w krakowskiej delegaturze NIK. To ona przeprowadziła międzynarodową kontrolę dotyczącą ochrony powietrza przed smogiem. Teraz przygotowuje się do kontroli dotyczącej recyklingu plastiku. To okazja do wymiany spostrzeżeń, bo BPK przygotowuje podobną kontrolę w Indonezji.

Indonezja to czwarte najbardziej zaludnione państwo na świecie, położone na 17 tys. wysp w trzech strefach czasowych. Rada Audytu Indonezji zatrudnia 6 tys. osób. Ścisła współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli rozpoczęła się w 2008 r. po podpisaniu umowy o współpracy. Od tego czasu odbyło się kilkanaście wspólnych seminariów i szkoleń dotyczących walki z korupcją, polityką komunikacyjną, etyki i kontroli równoległych. Spotkania dotyczyły też kontroli funduszy na likwidację skutków katastrof, współpracy z parlamentem. Przedstawiciele Indonezji konsultowali zmiany w ustawie o BPK. W latach 2013-2014 NIK samodzielnie przeprowadziła przegląd partnerski w Radzie Audytu. Prezes NIK zaprezentował raport końcowy w parlamencie Indonezji. Teraz trwają prace nad ostatecznym raportem po przeglądzie, jaki przeprowadziła NIK w BPK wspólnie z NOK-mi Estonii i Norwegii.

Na arenie międzynarodowej NIK i BPK współpracują w ramach INTOSAI, w której zarządzie NIK reprezentuje Europę. NIK wspólnie z Radą Audytu Indonezji wspólnie pracują w grupach roboczych ds.:

  • kontroli środowiskowych
  • kontroli informatycznych
  • walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy
  • kluczowych wskaźników inflacyjnych
  • modernizacji finansowej i reformy regulatorów

a także w zespole ds. aktualizacji Kodeksu Etyki INTOSAI (NIK kierowała jego pracami w latach 2014-2016).

Wygenerowano: 2020-04-01 08:23:52