Logo Najwyższej Izby Kontroli

Punktacja naukowa

2010-06-24 10:04:45

 

Do 31 lipca 2019 r. „Kontrola Państwowa” znajdowała się w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzonym na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia MNiSW z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, z liczbą 7 punktów za artykuły opublikowane na jej łamach.

W związku ze zmianą przepisów czasopismo wystąpiło o ponowne naliczenie punktacji naukowej.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2018 ‒ 49,11.

Zasady publikowania w KP i wymagania dotyczące przygotowania materiałów, zgodne ze standardami COPE i wymogami MNiSW - patrz zakładka:
Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”.

Wygenerowano: 2020-08-08 11:19:57