Logo Najwyższej Izby Kontroli

Informacja NIK w związku z publikacją Rzeczpospolitej

2019-10-04 14:21:21

W odpowiedzi na zarzut dziennika Rzeczpospolita jakoby NIK opóźniała opublikowanie w BIP informacji o wynikach kontroli „Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej” wraz z wystąpieniami pokontrolnymi informujemy, że w przypadku tej kontroli nie zakończył się proces postępowania kontrolnego. Zgodnie z art. 10 ustawy o NIK podajemy do publicznej wiadomości dokumenty z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Każdorazowo zamieszczenie wystąpień pokontrolnych musi być poprzedzone anonimizacją dokumentów oraz wyłączeniem z nich danych chronionych ustawowymi tajemnicami. Taki proces opracowywania dokumentów przed ich publikacją w BIP dotyczy także wystąpień pokontrolnych z przedmiotowej kontroli. Po jej zakończeniu treść wystąpień zostanie podana do wiadomości publicznej w BIP.

Co do zarzutu ingerencji w ustalenia kontroli i sporządzenia nowej wersji raportu informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w NIK regulacjami każdy projekt informacji podlega kilkukrotnemu opiniowaniu przez jednostki kontrolne. Jest to wynikiem realizowania w praktyce zasady kolegialności. Treść informacji o wynikach kontroli musi odpowiadać przepisom prawa. Jego ostateczna wersja musi zostać zatwierdzona. Wersja o której mowa w artykule Rzeczpospolitej jest kolejnym opracowaniem w oparciu o zgłoszone uwagi przez jednostki biorące udział w przygotowaniu kontroli. Jest to standardowa procedura obowiązująca w NIK. Ponieważ problematyka kontroli jest niezwykle trudna, proces publikacji tego dokumentu wymaga czasu.

Wygenerowano: 2020-06-02 02:38:12