Logo Najwyższej Izby Kontroli

Wizyta Prezesa NIK w Państwowym Urzędzie Kontroli Węgier

2020-12-18 08:00:00

László Domokos, Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Węgier oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś
László Domokos, Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Węgier oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś

Przebywający z wizytą w Budapeszcie Prezes NIK Marian Banaś podpisał z László Domokosem, Prezesem Państwowego Urzędu Kontroli Węgier, umowę o współpracy pomiędzy polskim i węgierskim urzędem kontroli. Jest to kolejny etap trwającej od lat współpracy. Kolejne wspólne przedsięwzięcie, które realizują NIK i NOK Węgier dotyczy ochrony ludności przed chorobami zakaźnymi - NIK jako pierwsza w Europie rozpoczęła kontrolę gotowości organów państwa do działania w obliczu zagrożenia epidemią.

W trakcie spotkania w Budapeszcie omawiano wyzwania, jakie stoją przed najwyższymi organami kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka w formule V4+2 skupia Polskę, Czechy, Słowację, Węgry oraz Austrię i Słowenię. Najwyższe organy kontroli państw członkowskich konsultują obszary, które można objąć kontrolą, omawiają i poszukują rozwiązań aktualnych problemów. Prezesi uzgadniają także wspólne stanowiska dotyczące kontroli zewnętrznej, które następnie prezentowane są na forum Komitetu Kontaktowego Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Jednym z ważniejszych tematów rozmów w Budapeszcie były także kwestie związane z Inicjatywą Trójmorza oraz zacieśniania współpracy z najwyższymi organami kontroli państw grupy.

László Domokos oraz Marian Banaś podpisują umowę o współpracy
Podpisanie umowy o współpracy. László Domokos, Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Węgier oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Kolejne wspólne przedsięwzięcie, które realizują NIK i NOK Węgier, dotyczy ochrony ludności przed chorobami zakaźnymi - NIK jako pierwsza w Europie rozpoczęła kontrolę gotowości organów państwa do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią. Wyniki kontroli zostaną zaprezentowane we wrześniu 2021 r.

Ostatnim punktem rozmów jest rozpoczynająca się, koordynowana przez NIK, międzynarodowa kontrola dotycząca działań na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania. Została ona zainicjowana podczas spotkań w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiskowych - Prezes NIK przewodniczy pracom tej grupy. Oprócz NIK i NOK Węgier w kontroli będzie uczestniczyć jeszcze dziewięć innych NOK: Republiki Albanii, Republiki Bułgarii, Republiki Malty, Republiki Mołdawii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Serbii, Republiki Słowackiej i Republiki Turcji. Wyniki kontroli zostaną zaprezentowane w ostatnim kwartale 2021 r.

Prezes László Domokos odwiedził Warszawę w czerwcu 2019 r., uczestnicząc w zebraniu Komitetu Kontaktowego szefów NOK Unii Europejskiej, ale historia współpracy urzędów trwa od wielu lat. W poprzednich latach NIK wspólnie z Narodowym Urzędem Kontroli Litwy przeprowadziła przegląd partnerski w Państwowym Urzędzie Kontroli Węgier. Miał on na celu usprawnienie węgierskiego Urzędu Kontroli Państwowej w komunikowaniu i publikowaniu wyników kontroli.

Niedawno kontrolerzy NIK złożyli wizyty w instytucjach państwowych Węgier w ramach przygotowań NIK do kontroli w zakresie kredytów walutowych. Współpraca pozwoliła zidentyfikować podobieństwa i różnice między sytuacją w Polsce i na Węgrzech. Umożliwiła także szczegółowe zapoznanie się z najważniejszymi aspektami operacji wyrównania kredytobiorcom poniesionych strat. Zebrane doświadczenia w połączeniu z ustaleniami kontroli przeprowadzanych przez NIK pozwoliły na sformułowanie wniosków systemowych dotyczących rozwiązania problemu kredytów walutowych w Polsce zawartych w kontroli pn. „Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym”.

Wygenerowano: 2021-01-24 03:51:11