Logo Najwyższej Izby Kontroli

Kierownictwo NIK

2010-01-24 13:08:34

Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje działalnością NIK. Czyni to przy pomocy wiceprezesów i dyrektora generalnego, którym wyznacza zakres wykonywanych zadań.

Prezes NIK powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów.

Kadencja prezesa NIK trwa 6 lat. Może być wybrany na kolejną kadencję tylko raz.

Wiceprezesi NIK powoływani i odwoływani są przez Marszałka Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK.

Czas pełnienia funkcji przez wiceprezesów NIK nie jest określony.

Dyrektor generalny NIK powoływany i odwoływany jest przez prezesa NIK za zgodą Marszałka Sejmu.

Czas pełnienia funkcji przez dyrektora generalnego NIK nie jest określony.

Wygenerowano: 2021-04-22 05:06:28