Logo Najwyższej Izby Kontroli

Kierownictwo NIK

2010-01-24 13:08:34

Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje działalnością NIK. Czyni to przy pomocy wiceprezesów i dyrektora generalnego, którym wyznacza zakres wykonywanych zadań.

Marek Opioła
Marek Opioła
Wiceprezes NIK

Prezes NIK powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów.

Kadencja prezesa NIK trwa 6 lat. Może być wybrany na kolejną kadencję tylko raz.

Wiceprezesi NIK powoływani i odwoływani są przez Marszałka Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK.

Czas pełnienia funkcji przez wiceprezesów NIK nie jest określony.

Dyrektor generalny NIK powoływany i odwoływany jest przez prezesa NIK za zgodą Marszałka Sejmu.

Czas pełnienia funkcji przez dyrektora generalnego NIK nie jest określony.

Wygenerowano: 2020-07-03 10:55:16