Logo Najwyższej Izby Kontroli

EUROSAI o szkoleniach i stałym rozwoju swoich członków

2011-03-15 11:41:56

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) promuje wśród swoich członków ideę stałego poszerzania kompetencji z zakresu kontroli. Organizacja chce wspierać europejskie organy kontroli w tym zakresie. W Madrycie odbyło się właśnie XIX spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń (ETC).

Od 11 lat Komitet EUROSAI ds. Szkoleń organizuje, koordynuje i współfinansuje dziesiątki szkoleń i seminariów. Każdy z europejskich NOK cyklicznie pytany jest w ankiecie o potrzeby i priorytety szkoleniowe. Na tej podstawie Komitet identyfikuje obszary zainteresowań instytucji wchodzących w skład EUROSAI. W 2010 roku ETC współorganizowała np. cztery duże szkolenia: z zakresu kontroli w obszarze zrównoważonej energii, wspólnej polityki rolnej, podatku VAT oraz rozwiązań informatycznych pomocnych w ograniczaniu szarej strefy.

Spotkanie w Madrycie było także okazją do wymiany doświadczeń związanych z poszukiwaniem nowych sposobów kształcenia. Pojawił się m.in. pomysł zacieśnienia współpracy z uczelniami wyższymi. Dużo czasu poświęcono także działaniom zmierzającym do rozwoju instytucjonalnego poszczególnych członków organizacji, jak i samej EUROSAI. W ramach tych działań kontynuowana jest np. współpraca z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli, jej regionalnymi grupami, Inicjatywą INTOSAI ds. Rozwoju czy Europejską Konfederacją Instytutów Audytów Wewnętrznego. Z kolei NIK zaprezentowała podczas konferencji raport o postępie prac nad planem strategicznym EUROSAI na lata 2011-2017.

Zebranie w Madrycie było ostatnim spotkaniem Komitetu w obecnym kształcie. Po zatwierdzeniu przez VIII Kongres EUROSAI nowego Planu Strategicznego, Komitet zostanie rozwiązany, a jego zadania podzielone pomiędzy zespoły ds. wdrażania poszczególnych celów strategicznych.

Wygenerowano: 2020-07-09 10:42:24