Logo Najwyższej Izby Kontroli

Budżet NIK

2010-01-24 13:29:21

Legalność, celowość, rzetelność, przejrzystość i jawność - według tych kryteriów audytor wewnętrzny NIK kontroluje corocznie realizację budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Stosowane są te same kryteria i metody jakie stosuje Izba względem kontrolowanych podmiotów. Każdego roku szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu NIK wraz z opinią audytora publikowane są w sprawozdaniu z działalności Izby. Prezes NIK podaje je do publicznej wiadomości po przedłożeniu dokumentu Sejmowi RP, który kontroluje wykonanie budżetu Izby.

Budżet NIK - 2020

Budżet Najwyższej Izby Kontroli został określony w ustawie budżetowej na rok 2020 i wynosi 303 949 tys. zł.

Zobacz też:

Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwalony przez Kolegium NIK projekt budżetu przedkładany jest Sejmowi, a następnie rozpatrywany przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisję Finansów Publicznych. Po ewentualnych poprawkach, wniesionych przez te komisje, projekt budżetu Izby, zgodnie z ustawą o NIK, jest włączany przez ministra właściwego ds. budżetu do całościowego projektu budżetu państwa. Na posiedzeniu plenarnym Sejm dokonuje głosowania nad projektem ustawy budżetowej na dany rok. Uchwalenie przez Sejm RP ustawy budżetowej stanowi jednocześnie zatwierdzenie planu finansowego NIK.

Prezesowi NIK w zakresie wykonywania budżetu Najwyższej Izby Kontroli przysługują uprawnienia ministra właściwego ds. budżetu. Sejm otrzymuje sprawozdanie z wykonania budżetu NIK. Jest ono, zgodnie z regulaminem Sejmu, opiniowane przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, a następnie przez Komisję Finansów Publicznych; po uzyskaniu opinii Komisji przekazywane jest Prezydium Sejmu. Następnie staje się przedmiotem obrad na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Struktura wydatków budżetowych NIK w 2019 r. (link do opisu poniżej)

Rys. Struktura wydatków budżetowych NIK w 2019 r. (opis grafiki)

Wygenerowano: 2021-04-11 12:10:16