Logo Najwyższej Izby Kontroli

NIK o realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2011-04-05 09:30:00

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w pierwszych trzech latach jego funkcjonowania (2007-2009). Skontrolowano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucje Zarządzające i Pośredniczące odpowiedzialne za monitorowanie i zarządzanie Programem, oraz 20 jednostek w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Ministerstwo i Agencja na ogół prawidłowo nadzorowały przygotowanie i realizację projektów, przewidzianych do dofinansowania lub wspieranych środkami Programu. W Ministerstwie nieprawidłowości dotyczyły głównie przypadków naruszenia procedur przy naborze wniosków do Planu Inwestycyjnego Programu. W Agencji uwagi kontrolerów odnosiły się do procedur przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie - choć wskazując nieprawidłowości - ocenia przygotowanie i realizację projektów przez osiem jednostek samorządowych, sześć wyższych uczelni oraz trzy spółki prawa handlowego. Negatywnie oceniono dwie jednostki samorządowe oraz jeden z Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zastrzeżenia NIK dotyczyły przede wszystkim przypadków opóźnień w przygotowaniu projektów do realizacji, przedkładania do oceny niekompletnych wniosków o dofinansowanie  i naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.

Kontrolerzy podkreślają potrzebę podjęcia przez Ministra Rozwoju Regionalnego działań zmierzających do:

  1. usprawnienia stosowanych instrumentów oddziaływania na podmioty uczestniczące w Programie, w celu przyspieszenia realizacji poszczególnych projektów;
  2. doprowadzenia procedur oceny wniosków o dofinansowanie projektów do zgodności z kryteriami ustalonymi przez Komitet Monitorujący Program;
  3. ustalenia z Agencją zakresu prowadzonych kontroli prawidłowości stosowania przez uczestników Programu zamówień publicznych.

Wygenerowano: 2020-06-02 01:20:55