Logo Najwyższej Izby Kontroli

Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

2011-06-21 08:00:00

Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny, funkcjonowanie straży miejskich oraz modernizacja Policji - raporty z tych kontroli NIK były tematem majowych posiedzeń komisji sejmowych. Posłowie wysłuchali także informacji o skuteczności postępowań karnych wszczętych w wyniku zawiadomień NIK.

Przedstawione na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) wyniki kontroli NIK dotyczące bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny były na tyle niepokojące, że posłowie podjęli decyzję o wystosowaniu wniosku do Ministrów Środowiska i Gospodarki o podjęcie konkretnych działań naprawczych. Posłowie w przesłanym do ministrów dezyderacie wskazali, w ślad za ustaleniami NIK, że bieżąca, nieracjonalna gospodarka złożami węgla kamiennego może stworzyć dla kraju zagrożenia perspektywiczne.

Z wynikami pozostałych dwóch kontroli - funkcjonowania straży miejskich i modernizacji Policji - zapoznali się posłowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Czytaj więcej o wynikach kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny 

Czytaj więcej o dezyderacie KOP

Czytaj więcej o wynikach kontroli  funkcjonowania straży miejskiej

Czytaj więcej o wynikach kontroli modernizacji Policji

O skuteczności zawiadomień skierowanych przez Izbę do organów ścigania mówiła na posiedzeniu KOP Elżbieta Jarzęcka-Siwik, wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK. - Zawiadomienia składane przez Izbę spotykają się z różnym odzewem ze strony organów ścigania. Większość wykroczeń, o których zawiadamiamy, kończy się stosownym ukaraniem sprawców. Natomiast w przypadku informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura nie zawsze wszczyna odpowiednie postępowanie - wyjaśniała w Sejmie Jarzęcka-Siwik.

W 2010 r. NIK skierowała do organów ścigania 208 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

 

Wygenerowano: 2020-07-03 12:15:27