Zasady prawa intertemporalnego w obszarze prawa karnego - konsekwencje nieterminowej implementacji przepisów UE

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.18

„Kontrola Państwowa” 2/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Tomasz Sobecki

Implementacja prawa Unii Europejskiej rodzi wiele trudności i wątpliwości między innymi w obszarze prawa karnego. Problemy dotyczą chociażby stosowania polskich przepisów blankietowych wypełnianych treścią regulacji unijnych. Nie do końca jasne jest też stosowanie prawa intertemporalnego, zwłaszcza w obliczu opóźnień polskiego ustawodawcy w implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia różnorodnych poglądów i uporządkowania kwestii odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku i uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, oraz dyrektywy nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku w momencie ich wdrażania do polskiego prawa.

Słowa kluczowe: implementacja prawa, prawo intertemporalne, odpowiedzialność karna, prawo Unii Europejskiej, rozporządzenie MAR, dyrektywa MAD II

ABSTRACT

Interim Law Principles in Criminal Law – Consequences of Untimely Implementation of EU Provisions

Implementation of the European Union law raises many difficulties and doubts, among other in the area of criminal law. Problems are related, for instance, to the application of Polish blanket provisions fulfilled with EU regulations contents. The application of interim law is not fully clear, either, especially when considering the delays of the Polish legislator in implementing directives of the European Parliament and of the Council. The article is an attempt to present various views and structuring the issue of criminal responsibility stemming from the Act on financial instruments distribution, Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, and Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse, at the time of their implementation to the Polish law. 

Key words: law implementation, interim law, criminal responsibility, European Union law, market abuse regulation (MAR), market abuse directive (MAD II

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 kwietnia 2021 16:58
Data publikacji:
22 kwietnia 2021 16:58
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 czerwca 2021 13:12
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie