Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo – propagowanie aktywnych form wypoczynku

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.27

„Kontrola Państwowa” 3/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Urszula Dziedzic, Andrzej Trojanowski

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższą spójnie oznakowaną trasą rowerową w Polsce, wybudowaną kilka lat temu kosztem niemal 275 mln zł. Przebiega przez pięć województw i liczy około dwóch tys. kilometrów. Głównym celem kontroli planowej oraz kontroli doraźnych było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy szlak jest utrzymywany i wykorzystany zgodnie z założeniami. Cele szczegółowe dotyczyły kwestii przestrzegania wymogów zachowania trwałości projektu, efektów, które miało przynieść funkcjonowanie tej trasy oraz prawidłowości finansowania i rozliczania zadań związanych z jej wykorzystaniem. Badaniem objęto łącznie 39 podmiotów, z tego 23 jednostki samorządu terytorialnego (16 gmin i siedem powiatów) – partnerów projektu, wybranych do kontroli m.in. z uwagi na długość Green Velo przebiegającego przez drogi będące w ich zarządzie.

Słowa kluczowe: Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, turystyka, Miejsca Przyjazne Rowerzystom, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, trasy rowerowe

ABSTRACT

Maintenance and Use of the Eastern Cycling Route Green Velo – Promotion of Active Relaxation

The Eastern Cycling Route Green Velo is the longest comprehensive cycling route in Poland, constructed several years ago at the cost of almost 275 million zloty. The route is almost two thousand kilometres long, and it goes through five regions of Poland. The main goal of the planned and ad hoc audits related to Green Velo was to examine whether the route was maintained and used in accordance with the objectives set. While the detailed objectives of the audit were related to the compliance with the requirements of the project stability, the expected results of the route, and the regularity of its financing and use. The audit covered 39 entities, including 23 local self-government units – partners in the project, sampled for the audit due to, among other, the length of the Green Velo route running through the roads they manage. The audited entities are responsible for the maintenance of 416 kilometres of the route, and for 35 cyclists service points.

Key words: Green Velo bicycle trail, tourism, places friendly to cyclists, Operational Program ‘Development of Eastern Poland 2007–2013’, bicycle routes

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2021 14:07
Data publikacji:
30 czerwca 2021 14:07
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 sierpnia 2021 11:27
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie