Zmiany w sferze dyscypliny finansów publicznych

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.37

„Kontrola Państwowa” 5/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Wojciech Robaczyński

Artykuł przybliża rozwiązania prawne, które wprowadzono w latach 2020–2021 w związku z epidemią COVID-19, mające szczególne znaczenie z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych w kontekście działania organów kontroli należących do szeroko rozumianej sfery publicznej. Część przepisów będzie nadal miała wpływ na zakres odpowiedzialności z tego tytułu oraz zawiadomienia w sprawie naruszeń kierowane do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Statystycznie najwięcej zawiadomień składają regionalne izby obrachunkowe (RIO), co ukazuje coroczne sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Z treści najnowszego dokumentu wynika, że spośród 1807 złożonych w 2020 r., RIO skierowały ich łącznie 441. Zauważalna jest tu także aktywność Najwyższej Izby Kontroli, przekładająca się na 73 zawiadomienia.

Słowa kluczowe: COVID-19, epidemia, dyscyplina finansów publicznych, zamówienia publiczne, wyłączenie odpowiedzialności

ABSTRACT

Changes in the Area of Public Finance Discipline – Significance for Audit Bodies During the Pandemic

The spread of SARS-CoV-2 virus and the related COVID-19 disease has had a great impact on the social and economic lives in all countries. This new threat, which nobody knew before, forced the states to introduce special legal solutions in the years 2020–2021, the aim of which had been to reduce the effects of the pandemic, not only medical, but social and economic as well. It is also related to the regulations introduced in Poland, the results of which will for sure exceed the very duration of the pandemic. The article analyses the regulations included in the Act of 2 March 2020 on the detailed solutions related to prevention, counteracting and fighting COVID-19 – the basic law for the fight against the results of the pandemic, as well as in the other acts of high significance to the responsibility for breaches of the public finance discipline. The vast part of the new legal solutions is related to the very fight against pandemic and the resulting limitations of e.g. business, educational and cultural activity. At different times and in various scope these are also related to the freedom of movement and organisation of family and official events. Apart from limitations, provisions have been introduced foreseeing compensations for specific groups of entrepreneurs who suffer losses due to these provisions. Next to ad hoc solutions, the new legislature has also caused deep changes in some other areas. The article presents the solutions introduced as a result of the epidemic that are of importance from the perspective of the public finance discipline, especially in the context of audit bodies activities. Beyond doubt, the regulations related to the epidemic will have an impact on the scope of responsibility for breaches of the public finance discipline. They will be significant to the audit bodies that operate in the broadly understood public sphere, and that can submit notifications to public finance discipline officials. The highest number of such notifications is submitted by regional accounting chambers, which is evidenced in the annual report of the Chief Public Finance Discipline Officer and other public finance discipline officers. The latest reports read that out of 1,807 notifications submitted in 2020, 441 were submitted by regional accounting chambers. The activity of the Supreme Audit Office is also visible here, as it submitted 73 notifications in 2020.

Key words: COVID-19, public finance discipline, pandemic, public procurement, exclusion of liability

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2021 11:18
Data publikacji:
28 października 2021 11:18
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 grudnia 2021 14:17
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie