Plan pracy NIK

Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania kontrolne na podstawie rocznych planów pracy, przedkładanych Sejmowi RP. Przy planowaniu ustawa przyznaje pierwszeństwo kontrolom, które Izba zobowiązana jest podjąć z mocy prawa[1]. Pozostałe kontrole planowane są według priorytetowych kierunków kontroli, uchwalanych przez Kolegium NIK. Dzięki planowaniu Izba koncentruje swą działalność kontrolną na najważniejszych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem państwa.

Monitoring

Okładka planu pracy NIKNiezwykle istotnym elementem procesu planowania kontroli jest stałe pogłębianie wiedzy na temat obszarów leżących we właściwościach kontrolnych NIK pod kątem ewentualnego wystąpienia nieprawidłowości. Specjalne zespoły śledzą zmiany legislacyjne, studiują dane statystyczne, plany i programy rządowe, a także doniesienia medialne. Pracownicy NIK analizują wyniki wcześniejszych kontroli oraz kontroli przeprowadzonych przez inne organy państwa, zapoznają się z dokumentami mającymi związek z bieżącymi pracami Sejmu RP, Senatu i jego organów. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej państwa jest w NIK podstawą planowania długookresowego. Całości obrazu dopełnia analiza wpływających do NIK skarg i wniosków. 

W wyniku tego monitoringu Izba uzyskuje wiedzę o tym, które obszary obarczone są potencjalnymi nieprawidłowościami. W znaczący sposób wpływa to na kształt zarówno planowania rocznego, jak i długookresowego - to na tej podstawie konstruowany jest plan pracy oraz wyznaczane są priorytetowe kierunki kontroli na okresy trzyletnie. Priorytetem NIK jest obecnie zapewnienie poprawy warunków życia obywateli w warunkach bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa, poprawa skuteczności systemu edukacyjnego, zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej, zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych, ładu przestrzennego.

Roczny plan pracy

Fragment planu pracy NIK - tabela z numerami i nazwami kontroliPlan pracy zawiera tematy kontroli podejmowane przez NIK z własnej inicjatywy, jak również na zlecenie Sejmu i jego organów, na wniosek Prezydenta RP lub Prezesa Rady Ministrów.  Większość tematów kontroli to własne propozycje Izby, które opracowano na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, z uwzględnieniem sugestii tematów kontroli, nadesłanych przez Prezydenta RP, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne organy władzy publicznej.

 


  [1] art. 2 - 7 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

  Informacje o artykule

  Udostępniający:
  Najwyższa Izba Kontroli
  Data utworzenia:
  24 stycznia 2010 14:52
  Data publikacji:
  24 stycznia 2010 14:52
  Wprowadził/a:
  Andrzej Gaładyk
  Data ostatniej zmiany:
  03 stycznia 2024 14:55
  Ostatnio zmieniał/a:
  Andrzej Gaładyk

  Przeczytaj treść ponownie