Standardy kontroli NIK

Standardy kontroli to 17 grup tematycznych, obejmujących najważniejsze etapy i procedury związane z działalnością kontrolną NIK. Opracowane zostały z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, Standardów Kontroli INTOSAI, Europejskich Wytycznych Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI, Standardów Kontroli Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) oraz wieloletnich doświadczeń NIK.

Na podstawie standardów kontroli NIK powstały wytyczne metodyczne, czyli szczegółowe instrukcje pomocne przy przeprowadzaniu kontroli.

Miejsce standardów kontroli NIK w hierarchii dokumentów (opis grafiki poniżej)Konstytucja RP, Ustawa o NIK i inne akty normatywne dotyczące Izby Międzynarodowe standardy kontroli oraz doświadczenie NIK Strategia NIK - misja i wizja Standardy kontroli NIK
Opis grafiki

Miejsce standardów kontroli NIK w hierarchii dokumentów dotyczących działalności kontrolnej

Najważniejszymi dokumentami dotyczącymi działalności kontrolnej NIK są Konstytucja RP, Ustawa o NIK oraz inne akty normatywne dotyczące Izby. Na drugim miejscu pod względem wagi znajduje się dokument Strategia NIK - Misja i Wizja będący programem rozwoju Izby określającym cele i kierunki jej działania. Dokument Standardy kontroli NIK znajduje się tuż za nim. Został on opracowany w oparciu o istniejący stan prawny, uznane międzynarodowe standardy kontroli oraz doświadczenie NIK. Standardy stały się zaczynem do przygotowania wytycznych metodycznych i instrukcji dotyczących kontroli. Na bazie szczegółowej wiedzy zawartej w Strategii NIK, Standardach, instrukcjach i wytycznych powstał Podręcznik kontrolera.

Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli

 

Międzynarodowe standardy najwyższych organów kontroli

(tłumaczenia wybranych standardów)

Każdy dokument posiada specjalny numer ISSAI, który może być 1, 2, 3 lub 4-cyfrowy. Liczba cyfr wskazuje na poziom dokumentu w hierarchii standardów:
ISSAI 1-cyfrowy (Poziom 1): dokument będący podstawą działania INTOSAI
ISSAI 2-cyfrowy (Poziom 2): dokumenty mówiące o podstawach funkcjonowania NOK
ISSAI 3-cyfrowy (Poziom 3): dokumenty zawierające podstawowe zasady prowadzenia kontroli finansów publicznych
ISSAI 4-cyfrowy (Poziom 4): szczegółowe zasady i wytyczne pomocne przy kontroli finansów publicznych.
Strona międzynarodowych standardów NOK (j.ang.): www.issai.org

Zasady niezależności najwyższych organów kontroli w rezolucjach ONZ

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 stycznia 2010 14:57
Data publikacji:
24 stycznia 2010 14:57
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 listopada 2023 08:17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.