Sprawozdania z działalności NIK

Konstytucyjny obowiązek

Sprawozdania z działalności NIK - okładkiKonstytucja RP oraz ustawa o NIK nakładają na Najwyższą Izbę Kontroli obowiązek przedstawiania Sejmowi RP corocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Zanim jednak sprawozdanie zostanie przedłożone Sejmowi, Kolegium NIK musi je zatwierdzić - czyni to zazwyczaj w czerwcu każdego roku. Zatwierdzony dokument Prezes NIK przedkłada Marszałkowi Sejmu. Przed rozpatrzeniem sprawozdania Prezydium Sejmu przekazuje je do zaopiniowania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz ewentualnie innym właściwym komisjom sejmowym. Ostatecznie, po przejściu procedury opiniowania sprawozdanie prezentowane jest przez Prezesa NIK na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Podsumowanie rocznej aktywności Izby

Roczne sprawozdanie z działalności NIK przygotowywane jest na podstawie wyników pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Izby. W dokumencie najwięcej miejsca poświęca się działalności kontrolnej. Trzon sprawozdania zajmuje analiza stanu państwa stworzona na podstawie ustaleń kontroli NIK. Publikowane są też ważniejsze efekty kontroli - zarówno te finansowe, legislacyjne, jak i naprawcze, wynikające z realizacji wniosków pokontrolnych przez jednostki kontrolowane. Odrębne podrozdziały poświęcone są planowi pracy i jego realizacji, współpracy z Sejmem RP, upublicznianiu informacji o działalności NIK oraz załatwianiu skarg i wniosków itd.

Zgodnie z Konstytucją i ustawą o NIK, Izba działa na zasadach kolegialności. Kolegium NIK jest więc ważnym organem Izby. W sprawozdaniu oddzielny podrozdział poświęcony jest działalności tego organu. Dokument zawiera także ogólne informacje o funkcjonowaniu NIK. Czytelnik może zapoznać się z organizacją Izby, stanem i strukturą zatrudnienia, wydawnictwami NIK, informatyzacją oraz działalnością międzynarodową.

Wydania folderowe sprawozdańW sprawozdaniu opisana jest także realizacja budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Prezentowane są tu (w układzie rodzajowym) dochody i wydatki zrealizowane w roku sprawozdawczym. Rozdział wzbogacony jest o opinię audytora wewnętrznego NIK w zakresie realizacji budżetu Izby. Załączniki zawierają mi.n. wykaz wszystkich informacji o wynikach kontroli wysłanych do Sejmu i wojewodów, syntezy ustaleń i wniosków pokontrolnych poszczególnych kontroli.

Sprawozdania z działalności NIK

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
24 stycznia 2010 13:27
Data publikacji:
24 stycznia 2010 13:27
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 października 2023 11:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2023 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 531 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.