Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Transkrypcja materiału wideo

Ponad 50 lat członkostwa NIK w INTOSAI

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) powstała w 1953 r. Zrzesza 194 pełnych członków oraz sześciu członków stowarzyszonych - NOK z całego świata, w tym NIK (od 1959 r.). Organizacja jest autonomiczna, niezależna i apolityczna. NIK jest członkiem zarządu INTOSAI.

INTOSAI opracowuje międzynarodowe standardy dla najwyższych organów kontroli (ISSAI), metodykę dla różnych dziedzin kontroli, prowadzi szkolenia, ułatwia wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami. Izba aktywnie uczestniczy w pracach organizacji: ma swoich przedstawicieli w strukturach INTOSAI, w podkomisjach, grupach roboczych i zadaniowych oraz na kongresach. Od 2010 r. NIK przewodniczy Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej.

Członkostwo NIK w EUROSAI

Logo EUROSAIEuropejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) jest grupą roboczą INTOSAI. Obecnie EUROSAI zrzesza 50 członków (49 krajowych Najwyższych Organów Kontroli (NOK) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy). Organizacja pośredniczy w wymianie informacji z zakresu zewnętrznej kontroli państwowej, uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów kontroli i organizuje szkolenia dla kontrolerów.

Kongres, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie organizacji, jest najwyższym organem EUROSAI. Zbiera się przynajmniej raz na trzy lata.

W latach 2008-2011 NIK przewodniczyła tej organizacji. W trakcie swojej prezydencji NIK była między innymi odpowiedzialna za opracowanie pierwszego planu strategicznego EUROSAI na lata 2011-2017. Aktualnie NIK jest członkiem zarządu EUROSAI i jego wiceprzewodniczącym.

Komitet Kontaktowy

Komitet Kontaktowy (KK) to zgromadzenie szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Jest to ciało autonomiczne, niezależne i apolityczne. Zadaniem KK jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli środków UE oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską. KK zapewnia wzajemne wsparcie oraz inicjuje i koordynuje wspólne działania NOK podejmowane w sferze UE.

Prezesi NOK i ETO spotykają się raz w roku. Prezes NIK pełnił już dwukrotnie (w 2006 i 2019 roku) funkcję przewodniczącego KK.

Izba przewodniczy pracom grupy roboczej Komitetu Kontaktowego ds. VAT.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

ETO jest jedną z pięciu instytucji UE, której zadaniem jest kontrola rozliczeń oraz wykonania unijnego budżetu.

NIK współpracuje z ETO w zakresie kontroli środków unijnych oraz wykorzystania środków PHARE na współpracę transgraniczną.  Kontrolerzy NIK asystują audytorom ETO w kontrolach Trybunału przeprowadzanych na terytorium RP. Co roku Trybunał przeprowadza w Polsce kontrole, w których asystują także kontrolerzy NIK.

Kontakty bilateralne

NIK utrzymuje stałe, robocze kontakty z prawie wszystkim najwyższymi organami kontroli Europy, w szczególności z najwyższymi organami kontroli krajów Europy Środkowej, np. Albanii, Białorusi, Czech, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Współpracuje także z NOK Azerbejdżan, Chin, Chorwacji, Gruzji, Indii, Indonezji, Mołdawii, Szwecji i Turcji. Instytucje wymieniają się swoimi doświadczeniami, organizują szkolenia oraz podejmują wspólne kontrole. NIK jest także zaangażowana w projekty współpracy bliźniaczej (między innymi dla Gruzji, Albanii, Kosowa i Azerbejdżanu) i programy TAIEX.

Audyt organizacji międzynarodowych

Audyt zewnętrzny w większości organizacji międzynarodowych przeprowadzają najwyższe organy kontroli krajów członkowskich. W 2012 r. Najwyższej Izbie Kontroli powierzono mandat audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN na lata 2013-2017. NIK sprawowała także mandat audytora zewnętrznego Rady Europy w latach 2014-2018. W grudniu 2018 roku Izba przejęła funkcję audytora zewnętrznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na czteroletnią kadencję. Przedstawiciele NIK wchodzą także w skład Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 stycznia 2010 13:56
Data publikacji:
24 stycznia 2010 13:56
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 lipca 2020 19:08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Aktualności

Czy wiesz, że..

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.