Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Ponad 50 lat członkostwa NIK w INTOSAI

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) powstała w 1953 r. Zrzesza 194 pełnych członków (i 5 członków stowarzyszonych) - NOK  z całego świata, w tym NIK (od 1959 r.). Organizacja jest autonomiczna, niezależna i apolityczna.

INTOSAI opracowuje międzynarodowe standardy dla najwyższych organów kontroli (ISSAI), metodykę dla różnych dziedzin kontroli, prowadzi szkolenia, ułatwia wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami. Izba aktywnie uczestniczy w pracach organizacji: ma swoich przedstawicieli w strukturach INTOSAI, w podkomisjach, grupach roboczych i zadaniowych oraz na kongresach. Od 2010 r. NIK przewodniczy Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej.

 

Członkostwo NIK w EUROSAI

Logo EUROSAIEuropejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) jest grupą roboczą INTOSAI. Obecnie EUROSAI zrzesza 50 członków (49 krajowych Najwyższych Organów Kontroli (NOK) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy). Organizacja pośredniczy w wymianie informacji z zakresu zewnętrznej kontroli państwowej, uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów kontroli i organizuje szkolenia dla kontrolerów.

Kongres, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie organizacji, jest najwyższym organem EUROSAI. Zbiera się przynajmniej raz na trzy lata.

W latach 2008-2011 NIK przewodniczyła tej organizacji. W trakcie swojej prezydencji NIK była między innymi odpowiedzialna za opracowanie pierwszego planu strategicznego EUROSAI na lata 2011-2017. Aktualnie NIK ma status obserwatora zarządu.

 

Komitet Kontaktowy

Komitet Kontaktowy (KK) to zgromadzenie szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Jest to ciało autonomiczne, niezależne i apolityczne. Zadaniem KK jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli środków UE oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską. KK zapewnia wzajemne wsparcie oraz inicjuje i koordynuje wspólne działania NOK podejmowane w sferze UE.

Prezesi NOK i ETO spotykają się raz w roku. Prezes NIK pełnił funkcję przewodniczącego KK w 2006 roku.

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy

ETO jest jedną z pięciu instytucji UE, której zadaniem jest kontrola rozliczeń oraz wykonania unijnego budżetu.

NIK współpracuje z ETO w zakresie kontroli środków unijnych oraz wykorzystania środków PHARE na współpracę transgraniczną.  Kontrolerzy NIK asystują audytorom ETO w kontrolach Trybunału przeprowadzanych na terytorium RP. W 2016 roku Trybunał przeprowadził w Polsce 17 kontroli.

 

Kontakty bilateralne

NIK utrzymuje stałe, robocze kontakty z prawie wszystkim najwyższymi organami kontroli Europy, w szczególności z najwyższymi organami kontroli krajów Europy Środkowej, np. Albanii, Białorusi, Czech, Federacji Rosyjskiej, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy. Współpracuje także z NOK Gruzji, Indii, Indonezji i Mołdawii. Instytucje wymieniają się swoimi doświadczeniami, organizują szkolenia oraz podejmują wspólne kontrole. NIK jest także zaangażowana w projekty współpracy bliźniaczej i programy TAIEX.

 

Audyt organizacji międzynarodowych

Audyt zewnętrzny w większości organizacji międzynarodowych przeprowadzają najwyższe organy kontroli krajów członkowskich. W 2012 r. Najwyższej Izbie Kontroli powierzono mandat audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN na lata 2013-2015. NIK jest także audytorem zewnętrznym Rady Europy na lata 2014-2018. Przedstawiciele NIK wchodzą także w skład Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 stycznia 2010 13:56
Data publikacji:
24 stycznia 2010 13:56
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 marca 2018 11:56
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie