Struktura umów-zleceń według miejsca zatrudnienia zlecenioborcy:

Źródło: Opracowanie własne NIK na postawie przeprowadzonego badania ankietowego.