Struktura umów-zleceń obowiązujących w ministerstwach i urzędach wojewódzkich według miejsca zatrudnienia zleceniobiorcy.

Ministerstwa:

Urzędy wojewódzkie:

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.