Liczba umów obowiązujących w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.