Liczba Niebieskich Kart założonych przez uprawnione do tego podmioty w latach 2012 - 2014.
Rodzaj podmiotu 2012 2013 2014
Ochrona zdrowia 491 627 627
Oświata 1473 1671 6358
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 820 813 694
Policja 50236 57902 77808
Pomoc społeczna 10800 12114 13611

Źródło: Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie