Najważniejszymi dokumentami dotyczącymi działalności kontrolnej NIK są Konstytucja RP, Ustawa o NIK oraz inne akty normatywne dotyczące Izby. Na drugim miejscu pod względem wagi znajduje się dokument Strategia NIK - Misja i Wizja będący programem rozwoju Izby określającym cele i kierunki jej działania. Dokument Standardy kontroli NIK znajduje się tuż za nim. Został on opracowany w oparciu o istniejący stan prawny, uznane międzynarodowe standardy kontroli oraz doświadczenie NIK. Standardy stały się zaczynem do przygotowania wytycznych metodycznych i instrukcji dotyczących kontroli. Na bazie szczegółowej wiedzy zawartej w Strategii NIK, Standardach, instrukcjach i wytycznych powstał Podręcznik kontrolera.