1. Publikacja ogłoszenia o naborze
  Strona internetowa NIK i Biuletyn Informacji Publicznej NIK.
 2. Wstępna kwalifikacja kandydatów
  Sprawdzenie ofert w celu ustalenia czy kandydaci spełniają wymogi określone w opisie stanowiska, na które rekrutują oraz czy posiadają wymagane kwalifikacje lub kompetencje.
 3. Test
  NIK sprawdza wiedzę i predyspozycje kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, który składa się z: testów wiedzy i kompetencji. Jeśli stanowisko, na które aplikuje kandydat wymaga znajomości języka obcego wówczas przeprowadza się również test językowy.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna
  Do tego etapu przechodzą kandydaci, którzy w testach uzyskali najlepsze wyniki. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja do Spraw Naboru ocenia wiedzę, kwalifikacje oraz kompetencje kandydatów do pracy w NIK, w tym motywację, umiejętność nawiązywania kontaktu, kulturę osobistą oraz radzenie sobie ze stresem. Rozmowa kwalifikacyjna jest również punktowana.
 5. Uzyskanie rekomendacji Komisji i Prezesa NIK
  Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja do Spraw Naboru sporządza sprawozdanie,
w którym przedstawia Prezesowi NIK informację
z przebiegu postępowania z listą kandydatów
i ostatecznymi wynikami uzyskanymi przez nich po
III etapie postępowania kwalifikacyjnego. Decyzję
w sprawie zatrudnienia w NIK poszczególnych kandydatów wskazanych w sprawozdaniu podejmuje Prezes NIK.
 6. Zatrudnienie w NIK