Dochody i wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)

2018 2019
wykonanie ustawa wykonanie
Dochody 443,4 457,5 474,1
Wydatki 457,3 501,5 485,2
Wynik -13,9 -44,1 -11,1