Finansowanie Igrzysk w sferze organizacyjnej - założenia i realizacja (w mln zł)

Organizacja Igrzysk (przed zawarciem umowy z IWGA w maju 2012 roku) miała być według aplikacji złożonej w 2011 roku finansowana w następujących kwotach:

Po zawarciu umowy z IWGA kwoty finasowania wynosiły.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych pozyskanych w toku kontroli.