Wyniki finansowe działalności FIZAN Spółek ARP
Rok Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach (część przychodów z lokat) Koszty funduszu Wynagrodzenie za zarządanie (część kosztów funduszu) Przychody z lokat netto
2015 (od 8 maja) 2169 tys. zł 2105 tys. zł 1896 tys. zł 1644 tys. zł 273 tys. zł
2016 3668 tys. zł 3566 tys. zł 4569 tys. zł 3884 tys. zł -901 tys. zł
2017 4283 tys. zł 4088 tys. zł 5863 tys. zł 5080 tys. zł -1580 tys. zł
2018 7296 tys. zł 6973 tys. zł 10278 tys. zł 5395 tys. zł -2949 tys. zł*

Przychody z lokat netto stanowią przychody z lokat funduszu pomniejszone o koszty funduszu netto. Koszty funduszu netto mogą być równe kosztom funduszu lub odpowiadać kosztom funduszu obniżonym o ewentualne koszty pokrywane przez TFI. Przychody z lokat netto mogą przyjmować wartość dodatnią lub ujemną.

* w 2018 r. koszty funduszu netto, stanowiące podstawę kalkulacji przychodów z lokat netto, były niższe od kosztów funduszu o 33 tys. zł (kwotę tą TFI pokryło z własnych środków)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.