Wyniki finansowe działalności FIZAN Nieruchomości ARP
Rok Przychody z lokat Koszty funduszu Wynagrodzenie za zarządanie (część kosztów funduszu) Przychody z lokat netto
2015 (od 8 maja) 35 tys. zł 521 tys. zł 409 tys. zł -486 tys. zł
2016 48 tys. zł 1772 tys. zł 1524 tys. zł -1724 tys. zł
2017 24 tys. zł 1524 tys. zł 1735 tys. zł -1976 tys. zł

Przychody z lokat netto stanowią przychody z lokat funduszu pomniejszone o koszty funduszu netto. Koszty funduszu netto mogą być równe kosztom funduszu lub odpowiadać kosztom funduszu obniżonym o ewentualne koszty pokrywane przez TFI. Przychody z lokat netto mogą przyjmować wartość dodatnią lub ujemną.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.