Dokumenty, które Najwyższa Izba Kontroli jest zobowiązana przedkładać Sejmowi RP:


[1] A także osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.