Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział IX
ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Art. 202.

 1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.
 2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
 3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.

Art. 203.

 1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
 2. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.
 3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Art. 204.

 1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:
  1. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
  2. opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
  3. informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie.
 2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Art. 205.

 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz.
 2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych.
 3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Art. 206.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art. 207.

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 kwietnia 2010 08:47
Data publikacji:
02 kwietnia 2010 08:47
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
06 sierpnia 2019 16:01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 sierpnia 2019 16:01 Andrzej Gaładyk 06 sierpnia 2019 16:01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 sierpnia 2019 14:54 Andrzej Gaładyk 06 sierpnia 2019 14:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 sierpnia 2019 14:50 Andrzej Gaładyk 06 sierpnia 2019 14:50
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 października 2011 09:20 Andrzej Gaładyk 12 października 2011 09:20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 lipca 2010 15:44 Andrzej Gaładyk 01 lipca 2010 15:44
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:43 Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:37 Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:37
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 maja 2010 12:06 Andrzej Gaładyk 04 maja 2010 12:06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 08:58 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 08:58
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 08:47 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 08:47
[Dodano] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 08:47 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 08:47

Przeczytaj treść ponownie