Deklaracja Dostępności

Wstęp

Najwyższa Izba Kontroli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nik.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona zawiera dokumenty PDF opracowane w sposób niezapewniający ich pełnej dostępności cyfrowej. Dokumenty te będą stopniowo aktualizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dodatkowe elementy serwisu wpływające na dostępność

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.

Strona zawiera podstawowe informacje o działaniu urzędu w polskim języku migowym (PJM). Dodatkowo w godzinach pracy urzędu osoby głuche mogą kontaktować się z urzędem za pośrednictwem tłumacza PJM online.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Gaładyk, www@nik.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 22 444 50 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania dotyczące zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres urzędu: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

Goście i interesanci korzystają z głównego wejście do budynku od ul. Filtrowej. W celu zapewnienia wstępu na dziedziniec osobom z niepełnosprawnością ruchową szlaban po prawej (północnej) stronie dziedzińca umożliwia swobodne przejście lub przejazd, bez potrzeby pokonywania stopnia w podcieniach skrzydeł budynku.

Do głównego wejścia, usytuowanego w centralnej części dziedzińca, prowadzą trzystopniowe schody. Przy schodach od strony prawej (zachodniej) znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi prowadzące do budynku mają po całkowitym otwarciu szerokość 1,5 m.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. W ramach bramek kontroli dostępu zapewnione zostało przejście umożliwiające przejechanie osoby na wózku.

W holu wejściowym zainstalowana jest platforma do przemieszczania osób niepełnosprawnych z poziomu holu na parter lewego (wschodniego) skrzydła budynku. Do dalszego poruszania się po budynku służyć mogą windy znajdujące się w skrajnych częściach frontowych (północnych) skrzydeł budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze w środkowej części budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Goście i interesanci mogą korzystać z przenośnej pętli indukcyjnej. Potrzebę wykorzystania tego urządzenia należy zgłaszać w recepcji od ulicy Filtrowej lub do koordynatora dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

W budynku zainstalowany jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy dla przekazywania informacji głosowych. Komunikaty głosowe zapewnione są również w kabinach wind.

Opis sposobu dojazdu komunikacją miejską ZTM

Do siedziby urzędu można dotrzeć tramwajem liniami nr 14 i 15, wysiadając na przystanku NIK. Długość drogi z przystanku tramwajowego do wejścia głównego do budynku NIK to około 60 m. Przejście dla pieszych znajdujące się obok przystanku posiada obniżone krawężniki i jest oznaczone pasami.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 września 2020 11:44
Data publikacji:
23 września 2020 11:44
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 września 2023 14:51
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie