Praca w NIK

Praca w NIK to służba Rzeczypospolitej i społeczeństwu. Stworzenie kompetentnego, zdolnego i zaangażowanego zespołu pracowników jest głównym celem polityki kadrowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kierownictwo NIK mając świadomość misji Izby w państwie, dokłada wszelkich starań, aby realizujący ją pracownicy spełniali najwyższe wymagane standardy. Dlatego osoby rekrutowane do NIK muszą wykazać się ponadprzeciętną wiedzą i kompetencjami oraz odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

Jeżeli zatem posiadają Państwo wymagane wykształcenie, doświadczenie oraz kompetencje kontrolera NIK i chcą mieć realny wpływ na to co dzieje się w Polsce - praca w NIK czeka na Państwa.

Główne kompetencje kontrolera NIK

Nabór do NIK

Informacje o aktualnych naborach wraz z opisami stanowisk publikujemy na naszej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej NIK.

Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów prowadzony jest w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie publicznego ogłoszenia. W rekrutacji może wziąć udział każdy, kto spełnia kryteria opisane w ogłoszeniu o naborze oraz opisie stanowiska.

W ogłoszeniu podawane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru, m.in.:

 • podstawa prawna przeprowadzenia naboru,
 • stanowisko, którego dotyczy nabór,
 • planowane miejsce wykonywania pracy,
 • termin i sposób składania dokumentów,
 • sposób kontaktowania się z kandydatami do pracy.

W załączonym do ogłoszenia opisie stanowiska zawarte są wszystkie wymogi stawiane kandydatom do pracy na konkretne stanowisko, w podziale na:

 • wymagania wynikające z przepisów, a więc obligatoryjne,
 • również obligatoryjne niezbędne na stanowisku pracy kwalifikacje lub kompetencje oraz
 • dodatkowe wymagane na stanowisku kwalifikacje lub kompetencje, które nie zawsze są obligatoryjne. Ponadto opis stanowiska precyzuje kwestię głównych zadań realizowanych na stanowisku pracy.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii i koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 Prezes NIK podjął decyzję o zmianie zarządzenia w sprawie naborów do pracy na stanowiska kontrolerów.

W wyniku wprowadzonych zmian, postępowanie kwalifikacyjne składa się obecnie z dwóch etapów:

 • wstępnej kwalifikacji,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas pierwszego etapu naboru - wstępnej kwalifikacji, powołana przez Prezesa NIK Komisja do Spraw Naboru analizuje przesłane przez kandydatów do pracy aplikacje - sprawdza, czy nadesłane oferty spełniają wymogi formalne (m.in. kompletność wymaganych dokumentów, sposób przesłania i dochowanie wyznaczonego terminu) oraz czy spełnione są kryteria określone w opisie stanowiska znajdującego się w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci, których oferty pozytywnie przeszły wstępną kwalifikację przechodzą do etapu drugiego.

Podczas etapu drugiego - rozmowy kwalifikacyjnej, dbając o jak najlepszy dobór kadr, a także realizując wytyczne dotyczące otwartości i konkurencyjności procesu kwalifikacyjnego wynikające z art. 69 a ustawy o NIK, odbywa się weryfikacja wiedzy i kompetencji kandydatów.

Komisja przeprowadzająca nabór, ocenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej następujące obszary:

 • wiedzę ogólną kandydatów, między innymi z zakresu podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, zwłaszcza administracji publicznej i finansów publicznych, sytuacji gospodarczej kraju, znajomości przepisów prawa i ekonomii oraz zarządzania, a także prawnych aspektów funkcjonowania NIK, jak również aktualnych problemów życia społecznego,
 • umiejętność analitycznego myślenia, syntetycznego formułowania wniosków i trafnego rozwiązywania problemów,
 • motywację i predyspozycje do pracy w NIK, w tym umiejętność nawiązywania kontaktu, kulturę osobistą, radzenie sobie ze stresem,
 • w przypadku naboru na stanowisko wymagające znajomości języka obcego, Komisja może przeprowadzić część rozmowy w wymaganym w opisie stanowiska języku obcym.

Drugi etap naboru oraz decyzja Prezesa NIK kończą proces naboru. Na stronie internetowej NIK oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NIK zamieszczona zostaje informacja z przeprowadzonego naboru.

Osoba wyłoniona w procesie naboru zapoznawana jest przez pracownika Wydziału Kadr z informacjami dotyczącymi zatrudnienia w NIK. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 lata a warunkiem mianowania na stanowisko kontrolera NIK jest odbycie aplikacji kontrolerskiej zakończonej złożeniem egzaminu.

Poniższy schemat przedstawia szczegółowy opis procesu naboru pracowników na stanowiska kontrolerów w NIK.

Opis procesu naboru pracowników na stanowiska kontrolerów w NIK (link do opisu poniżej)

Schemat procedury naboru do NIK (opis grafiki)

Kadrę pracowników NIK budują również osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych i obsługi. Rekrutacje na ww. stanowiska reguluje zarządzeniem nr 48/2015 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli.

Pracownicy NIK należą do kategorii pracowników sfery administracji państwowej. Ustawa o NIK, wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz wskazane w ustawie przepisy o pracownikach urzędów państwowych regulują pozycję osób zatrudnionych w Izbie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 stycznia 2010 09:58
Data publikacji:
25 stycznia 2010 09:58
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lipca 2020 14:49
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie