Praca w NIK

Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów NIK

Praca w Najwyższej Izbie Kontroli to służba Rzeczypospolitej i społeczeństwu. Dlatego naszym głównym celem jest pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników oraz stworzenie zaangażowanego, współpracującego i kompetentnego zespołu, skutecznie realizującego zadania i strategię NIK.

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli w pracy wykazują się profesjonalizmem oraz dbałością o interes publiczny. Są nastawieni na współdziałanie, zorientowani na rozwój zawodowy i dążą do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań.

NIK, jako pracodawca, oferuje atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia i zapewnia możliwości rozwoju.

Na czym polega praca kontrolera?

Kontroler Najwyższej Izby Kontroli skrupulatnie i rzetelnie przygotowuje oraz prowadzi kontrole we wszystkich jednostkach, które dysponują środkami publicznymi. Praca ta polega na sprawnym pozyskiwaniu i wnikliwej analizie dokumentacji, logicznym wnioskowaniu oraz sporządzaniu dokumentów podsumowujących wyniki kontroli.

Istotne jest, aby podejmując decyzję o zatrudnieniu w NIK, zdawali sobie Państwo sprawę z tego, że kontroler reprezentuje NIK przed kontrolowaną jednostką, co często oznacza konieczność wykonywania zadań poza siedzibą Izby (w tym w ramach delegacji służbowych).

Jak wygląda proces naboru na stanowiska kontrolerów NIK?

Schemat naboru na stanowiska kontrolerskie w NIK (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki
 1. Publikacja ogłoszenia o naborze: Ogłoszenia są publikowane na stronie NIK, w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wstępna selekcja ofert: Komisja sprawdza, czy nadesłane oferty spełniają wymogi formalne oraz wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Weryfikacja kwalifikacji i kompetencji - testy: Weryfikacja dokonywana jest z zastosowaniem testów wiedzy i umiejętności, kwestionariuszy osobowości, testów językowych, zadań praktycznych lub próbek pracy.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją: Podczas rozmowy członkowie Komisji oceniają wiedzę, kwalifikacje oraz kompetencje kandydatów do pracy w NIK, jak również motywację, umiejętność nawiązywania kontaktu, kulturę osobistą oraz radzenie sobie ze stresem.
 5. Rekomendacja Komisji i decyzja Prezesa NIK: Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja sporządza sprawozdanie, w którym przedstawia Prezesowi NIK informację z przebiegu postępowania. Decyzję w sprawie zatrudnienia w NIK poszczególnych kandydatów podejmuje Prezes NIK.
 6. Zatrudnienie w NIK: Osoba wskazana przez Prezesa NIK do zatrudnienia na stanowisku kontrolerskim zobowiązana jest do dopełnienia czynności formalno-prawnych, w celu podjęcia pracy w NIK.

Dokładny opis postępowania kwalifikacyjnego reguluje zarządzenie Prezesa NIK z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

Zarówno II jak i III etap naboru mogą odbywać się zdalnie (za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych) lub w sposób tradycyjny (testy pisane są w Centrali NIK w Warszawie, rozmowy prowadzone są w delegaturach NIK lub w Centrali). Wybór formy należy do Komisji ds. Naboru i jest uzależniony zarówno od potrzeb samego naboru, jak i od innych czynników, np.: sytuacji epidemicznej w kraju.

Decyzja Prezesa NIK kończy postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NIK zamieszczona zostaje informacja o wynikach przeprowadzonego naboru.

Co jeszcze warto wiedzieć o naborach?

kliknij w pytanie, aby zobaczyć odpowiedź

Gdzie można znaleźć nasze ogłoszenia?

Nabór do pracy w NIK na stanowiska kontrolerów prowadzony jest w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie publicznego ogłoszenia. Informacje o aktualnych naborach publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej NIK bip.nik.gov.pl. Nasze oferty mogą Państwo znaleźć również na portalach rekrutacyjnych – np.: Pracuj.pl.

Kogo szukamy?

Najwyższa Izba Kontroli bada wszystkie obszary działalności państwa, w które zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek. Kontrolerzy NIK co roku przeprowadzają kilka tysięcy różnorodnych kontroli. W celu ich skutecznego i profesjonalnego przeprowadzenia potrzebujemy kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Szukamy zarówno osób dopiero co rozpoczynających swoją karierę zawodową, jak i specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Prowadzimy nabory na stanowiska od młodszego inspektora kontroli państwowej po radcę Prezesa NIK. Szukamy głównie absolwentów prawa, administracji, ekonomii, kierunków technicznych, ale nie tylko. Posiadamy również oferty adresowane do specjalistów w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, zdrowie, praca czy bezpieczeństwo i obronność państwa.

Z uwagi na status prawny Najwyższej Izby Kontroli wymagania, jakie stawiamy kandydatom do pracy na stanowiska kontrolerów, różnią się nieco od oczekiwań sektora prywatnego. Wynikają bezpośrednio z Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wskazanych w ustawie przepisów o pracownikach urzędów państwowych.

W ogłoszeniu o naborze zawarte są wszystkie wymogi dla kandydatów do pracy na dane stanowisko, w podziale na:

 1. wymagania wynikające z ustawy o NIK:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 2. kwalifikacje i kompetencje niezbędne na stanowisku:
  • wymagania wynikające z Zarządzenia Marszałka Sejmu RP w zakresie wykształcenia wyższego oraz określonej liczby lat pracy zawodowej (0-6 lat pracy w zależności od stanowiska);
  • wymagania wynikające z potrzeb danej jednostki organizacyjnej i jej specyfiki pracy;
 3. oczekiwania dodatkowe, których posiadanie jest atutem w procesie ubiegania się o pracę.

Język obcy – czy jest ważny?

Znajomość języka obcego, najczęściej angielskiego, na poziomie swobodnej komunikacji ustnej i pisemnej jest wymagana w pracy na niektórych stanowiskach. Wówczas informujemy o tym w ogłoszeniu o naborze.

Pracownicy komunikujący się w języku obcym mają możliwość udziału w międzynarodowych kontrolach równoległych bądź koordynowanych, w projektach współpracy bliźniaczej z najwyższymi organami kontroli (NOK) innych krajów, a także w zadaniach audytowych organizacji międzynarodowych. Najwyższa Izba Kontroli od 2018 r. pełni funkcję audytora zewnętrznego OECD, a w grudniu 2021 r. NIK została wybrana audytorem zewnętrznym Międzynarodowej Organizacji Policji – Interpol. NIK aktywnie działa także w strukturach INTOSAI i EUROSAI.

Więcej o współpracy międzynarodowej NIK

A umiejętności obsługi komputera?

Wymaganie minimalne to umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook). Od naszych kandydatów często oczekujemy także znajomości technologii wspierających transformację cyfrową oraz umiejętności pracy na dużych bazach danych z wykorzystaniem odpowiednich programów.

Wiedza o NIK – czy należy czytać te wszystkie przepisy?

W procesie naboru na stanowiska kontrolerskie sprawdzana jest wiedza z obszaru podstawowych zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania finansów publicznych
i administracji publicznej, znajomość podstawowych prawnych aspektów funkcjonowania NIK oraz wiedza z zakresu działalności i właściwości danej jednostki organizacyjnej NIK, do której prowadzony jest nabór.

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Właściwości jednostek organizacyjnych NIK

Ustawa o finansach publicznych (sejm.gov.pl)

Czego ponadto oczekujemy?

Od kandydatów do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli oczekujemy zdolności analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, umiejętności syntetycznego formułowania myśli w formie ustnej i pisemnej, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Istotna jest także umiejętność budowania relacji i współpracy. W codziennej pracy kontrolera niezbędna jest dobra organizacja pracy własnej, w szczególności w warunkach stresu i pod presją czasu.

Co oferujemy?

Pracę w prestiżowej instytucji, której rola i znaczenie dla państwa są wyjątkowe. Pracę ciekawą, bez wątpienia pełną wyzwań, wymagającą ciągłego rozwoju i samodzielności. Jednocześnie możliwość współpracy z czołowymi ekspertami w danych dziedzinach w Polsce i najlepszymi kontrolerami.

Ponadto:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, a po zdaniu egzaminu kontrolerskiego - mianowania;
 • aplikację kontrolerską;
 • dostęp do szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • nagrody uznaniowe za szczególne osiągnięcia;
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy (w zależności od stażu kontrolerskiego wynosi od 6 do 12 dni roboczych);
 • dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci;
 • składka PPK od pracodawcy w łącznej wysokości 4%;
 • dofinansowanie do imiennych kart dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych;
 • możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia na życie na atrakcyjnych warunkach;

Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie aplikacji kontrolerskiej

Jak przygotować się do udziału w naborze?

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi prowadzonymi aktualnie naborami oraz zaaplikowanie tylko na te oferty, które najbardziej odpowiadają Państwa oczekiwaniom i pasują do Państwa kompetencji, wykształcenia, doświadczenia czy zainteresowań. Ważne jest, by uważnie przeanalizowali Państwo powody, które skłaniają Was do podjęcia zatrudnienia w NIK.

Wszystkie oferty pracy zawierają niezbędne informacje na temat:

 • stanowiska, którego dotyczy nabór,
 • zadań na stanowisku,
 • oczekiwań od kandydatów,
 • planowanego miejsca wykonywania pracy,
 • terminu i sposobu składania dokumentów,
 • etapów naboru.

W momencie aplikowania na dane stanowisko, muszą Państwo spełniać wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Prosimy, aby przed przystąpieniem do wypełnienia elektronicznego formularza aplikacyjnego na wybrane przez siebie stanowisko pracy przygotowali Państwo elektroniczną wersję CV i listu motywacyjnego (pliki Word lub pdf) oraz skan lub zdjęcie dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie wyższe. Dokumenty te należy dołączyć do formularza aplikacyjnego. Na jego wypełnienie będą Państwo potrzebowali ok 40 minut.

Rozpatrzone zostaną wyłącznie oferty przesłane w terminie wskazanym w ogłoszeniu, dlatego nie zostawiajcie Państwo aplikowania na ostatnią chwilę.

Z kandydatami kontaktujemy się telefonicznie i mailowo, dlatego proszę pamiętać o wpisaniu do kwestionariusza aktualnego numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

Zgłoszenie wysłane - co dalej?

W przypadku zakwalifikowania Państwa kandydatury do kolejnego etapu procesu naboru zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie telefonicznie i mailowo. Do osób, które nie zakwalifikują się do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego stosowną informację wyślemy e-mailem.

Jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną Państwo wybrani do zatrudnienia na danym stanowisku, wówczas skontaktuje się z Państwem pracownik Wydziału Naborów i Rekrutacji i przedstawi warunki zatrudnienia. Zwykle pierwsza umowa zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, a warunkiem mianowania na stanowisko kontrolera NIK jest zdany egzamin na zakończenie aplikacji kontrolerskiej.

Podejmując decyzję o przyjęciu zaproponowanej oferty należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą o NIK kontroler może podjąć dodatkowe zajęcie zarobkowe jedynie po uzyskaniu zgody Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, co oznacza, że w momencie podpisywania umowy o pracę z NIK kandydat nie może m.in.: wykonywać pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, B2B czy prowadzić działalności gospodarczej.

Jeśli nie stanowiska kontrolerskie, to co?

Kadrę pracowników NIK tworzą również osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych i stanowiskach obsługi. Poszukujemy kandydatów o różnych profilach wykształcenia oraz zróżnicowanych doświadczeniach zawodowych. Pracowników administracyjnych i obsługi zatrudniamy głównie w biurach, wspierających organizację i funkcjonowanie NIK, ale także (w mniejszym stopniu) w jednostkach kontrolnych.

Aktualne ogłoszenia mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej nik.gov.pl/praca-w-nik/ oraz na popularnych portalach rekrutacyjnych.

Rekrutacje na ww. stanowiska reguluje zarządzenie nr 62/2022 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 stycznia 2010 09:58
Data publikacji:
25 stycznia 2010 09:58
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 lutego 2024 16:27
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie