Praca w NIK

Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów NIK

Praca w Najwyższej Izbie Kontroli to służba Rzeczypospolitej i społeczeństwu. Dlatego głównym celem polityki kadrowej NIK jest stworzenie kompetentnego, zdolnego i zaangażowanego zespołu, który będzie realizował misję Izby. Kierownictwo Izby dokłada wszelkich starań, aby jej pracownicy spełniali najwyższe standardy. Osoby rekrutowane do pracy w NIK muszą wykazać się pełnym profesjonalizmem – dużą wiedzą i kompetencjami oraz odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Ze swej strony Izba oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia i zapewnia pracownikom możliwość rozwoju.

Na czym polega praca kontrolera?

Jeżeli zostaną Państwo zatrudnieni na stanowisku kontrolera NIK, Państwa codzienna praca będzie polegała przede wszystkim na skrupulatnym i rzetelnym przygotowywaniu oraz prowadzeniu kontroli, sprawnym pozyskiwaniu i wnikliwej analizie dokumentacji, logicznym wnioskowaniu oraz sporządzaniu dokumentów podsumowujących wyniki kontroli. Na co dzień będą Państwo reprezentowali Izbę przed kontrolowaną jednostką, co często będzie oznaczać konieczność wykonywania zadań poza siedzibą NIK (w tym w ramach delegacji służbowych). Jest istotne, aby podejmując decyzję o zatrudnieniu w NIK, zdawali sobie Państwo z tego sprawę.

Jak wygląda proces naboru na stanowiska kontrolerów NIK?

Schemat naboru na stanowiska kontrolerskie w NIK (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki
 1. Publikacja ogłoszenia o naborze: Ogłoszenia są publikowane na stronie NIK, w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wstępna selekcja ofert: Komisja sprawdza, czy nadesłane oferty spełniają wymogi formalne oraz wymogi określone w opisie stanowiska.
 3. Weryfikacja kwalifikacji i kompetencji - testy: Weryfikacja dokonywana jest z zastosowaniem testów wiedzy i umiejętności, kwestionariuszy osobowości, testów językowych, kwestionariuszy odporności psychicznej, zadań praktycznych lub próbek pracy.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją: Podczas rozmowy członkowie Komisji oceniają wiedzę, kwalifikacje oraz kompetencje kandydatów do pracy w NIK, jak również motywację, umiejętność nawiązywania kontaktu, kulturę osobistą oraz radzenie sobie ze stresem.
 5. Rekomendacja Komisji i decyzja Prezesa NIK: Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja sporządza sprawozdanie, w którym przedstawia Prezesowi NIK informację z przebiegu postępowania. Decyzję w sprawie zatrudnienia w NIK poszczególnych kandydatów podejmuje Prezes NIK.
 6. Zatrudnienie w NIK: Osoba wskazana przez Prezesa NIK do zatrudnienia na stanowisku kontrolerskim zobowiązana jest do dopełnienia czynności formalno-prawnych, w celu podjęcia pracy w NIK.

Dokładny opis postępowania kwalifikacyjnego reguluje zarządzenie Prezesa NIK z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

Zarówno II jak i III etap mogą odbywać się zdalnie (za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych) lub w sposób tradycyjny (testy pisane w Centrali NIK w Warszawie, rozmowy w delegaturach NIK lub w Centrali). Wybór formy należy do Komisji ds. Naboru i jest uzależniony zarówno od potrzeb samego naboru, jak i od innych czynników, np.: sytuacji epidemicznej w kraju.

Decyzja Prezesa NIK kończy postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Izby oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NIK zamieszczona zostaje informacja o wynikach przeprowadzonego naboru.

Co jeszcze warto wiedzieć o naborach?

kliknij w pytanie, aby zobaczyć odpowiedź

Gdzie można znaleźć nasze ogłoszenia?

Informacje o aktualnych naborach wraz z opisami stanowisk publikujemy na naszej stronie internetowej www.nik.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NIK bip.nik.gov.pl. Nasze oferty mogą Państwo znaleźć również na portalach rekrutacyjnych – np.: Pracuj.pl.

Ogłoszenia publikujemy przez co najmniej 14 dni.

Kto może aplikować?

Nabór do pracy na stanowiska kontrolerów prowadzony jest w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie publicznego ogłoszenia. W rekrutacji może wziąć udział każdy, kto spełnia kryteria opisane w ogłoszeniu o naborze oraz w opisie stanowiska.

Kogo szukamy?

Z uwagi na status prawny Najwyższej Izby Kontroli wymagania, jakie stawiamy kandydatom do pracy na stanowiskach kontrolerów, różnią się nieco od oczekiwań sektora prywatnego.

Pracownicy NIK należą do kategorii pracowników administracji państwowej. Status oraz pozycję osób zatrudnionych w Izbie reguluje Ustawa o NIK, wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz wskazane w ustawie przepisy o pracownikach urzędów państwowych.

W ogłoszeniu zawierającym opis stanowiska zawarte są wszystkie wymogi dla kandydatów do pracy na konkretne stanowisko, w podziale na:

 • wymagania wynikające z przepisów, a więc obligatoryjne,
 • kwalifikacje i kompetencje niezbędne na danym stanowisku pracy,
 • dodatkowe kwalifikacje i kompetencje, których posiadanie jest atutem w procesie ubiegania się o pracę.

Odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe to nie wszystko – ważne są również określone kompetencje.

NIK bada wszystkie obszary działalności państwa, w które zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek. Izba co roku przeprowadza kilka tysięcy kontroli. Dlatego też poszukujemy zarówno osób rozpoczynających swoją karierę, jak i specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym (stanowiska od młodszego inspektora po radcę Prezesa NIK).

Szukamy głównie absolwentów prawa i ekonomii, ale nie tylko. Publikujemy również oferty adresowane do specjalistów w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, zdrowie, praca czy bezpieczeństwo i obronność państwa.

Język obcy – czy jest ważny?

Do pracy na niektórych stanowiskach wymagamy znajomości języka obcego: najczęściej angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną.

A umiejętności obsługi komputera?

Wymaganie minimalne to umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, poczta). Często od naszych kandydatów oczekujemy znajomości technologii wspierających transformację cyfrową oraz umiejętności tworzenia i analizy dużych baz danych.

Wiedza o NIK – czy należy czytać te wszystkie przepisy?

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość podstawowych prawnych aspektów funkcjonowania NIK oraz wiedza z zakresu działalności i właściwości danej jednostki organizacyjnej NIK, do której prowadzony jest nabór, którą sprawdzimy na etapie testów lub rozmowy z Komisją.

Czego ponadto oczekujemy?

Od kandydatów do pracy w Izbie wymagamy zdolności analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, umiejętności syntetycznego formułowania myśli, a także sprawnego tworzenia raportów i sprawozdań. Istotna jest też dobra organizacja własnej pracy, komunikatywność, jak również umiejętność budowania relacji i działania w zespole. W codziennej pracy kontrolera bez wątpienia pomogą Państwu nastawienie na rozwój i realizację założonych celów, podobnie jak umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu.

Co oferujemy?

Pracę w instytucji, której rola i znaczenie dla państwa są wyjątkowe. Pracę bez wątpienia pełną wyzwań, wymagającą ciągłego rozwoju, samodzielności i asertywności. Jednocześnie możliwość pracy z czołowymi ekspertami w danych dziedzinach w Polsce i najlepszymi kontrolerami.

Aby zapewnić naszym specjalistom możliwości ciągłego rozwoju, oferujemy im szeroki pakiet atrakcyjnych szkoleń z obszaru prawa, ekonomii, IT i innych dziedzin. Dużym wyzwaniem, ale też unikatową wartością na rynku jest aplikacja kontrolerska, którą można odbyć i zdać wyłącznie w strukturach Izby. Naszym pracownikom oferujemy również wiele innych korzyści: np. karty sportowe czy ubezpieczenie. Dotrzymując kroku światowym trendom – czyli np. intensywnej digitalizacji, Izba oferuje możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej, w zależności od potrzeb i możliwości danej jednostki organizacyjnej.

Jak przygotować się do udziału w naborze?

Bardzo prosimy o zapoznanie się z całą naszą aktualną ofertą. Ważne jest, by uważnie przeanalizować powody, które skłaniają Państwa do podjęcia pracy w Izbie. Warto dokładnie przemyśleć, które z ogłoszeń najbardziej pasuje do Państwa kompetencji, wykształcenia, doświadczenia czy zainteresowań. Prosimy o dokładne przeczytanie interesującego Państwa ogłoszenia. Wszystkie oferty pracy zawierają niezbędne informacje na temat:

 • stanowiska, którego dotyczy nabór,
 • zadań na stanowisku,
 • oczekiwań od kandydatów,
 • planowanego miejsca wykonywania pracy,
 • terminu i sposobu składania dokumentów,
 • etapów naboru.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wskazane etapy postępowania kwalifikacyjnego, a następnie dokładnie zapoznać się z wymaganiami niezbędnymi i dodatkowymi.

W kolejnym kroku prosimy, aby przygotowali Państwo elektroniczną wersję CV i listu motywacyjnego (pliki Word lub pdf), które należy dołączyć do formularza aplikacyjnego. Na wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego będą Państwo potrzebowali ok 40 minut.

Przypominamy, że w momencie aplikowania na dane stanowisko, muszą Państwo spełniać wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Prosimy, aby nie zostawiać aplikowania na ostatnią chwilę – rozpatrzone będą wyłącznie oferty przesłane we wskazanym w ogłoszeniu terminie poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego z załączonym CV i listem motywacyjnym. Z osobami aplikującymi kontaktujemy się telefonicznie i mailowo. Dlatego należy pamiętać o wpisaniu do kwestionariusza aktualnego numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

Zgłoszenie wysłane - co dalej?

Osoby zapraszane do kolejnego etapu, informowane są o tym fakcie telefonicznie i mailowo. Do osób, które nie zakwalifikowały się do kolejnego etapu postępowania – wysyłamy informację mailem.

Jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną Państwo wybrani do zatrudnienia na danym stanowisku, wówczas skontaktuje się z Państwem pracownik Wydziału Kadr i przedstawi warunki zatrudnienia. Zwykle pierwsza umowa zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, a warunkiem mianowania na stanowisko kontrolera NIK jest odbycie aplikacji kontrolerskiej zakończonej zdaniem egzaminu.

Podejmując decyzję o przyjęciu zaproponowanej oferty należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o NIK kontroler może podjąć dodatkowe zajęcie zarobkowe po uzyskaniu zgody Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, co oznacza, że w momencie podpisywania umowy o pracę z NIK kandydat nie może m.in.: wykonywać pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, B2B czy prowadzić działalności gospodarczej.

Jeśli nie stanowiska kontrolerskie, to co?

Kadrę pracowników NIK tworzą również osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych i stanowiskach obsługi. Rekrutacje na ww. stanowiska reguluje zarządzenie nr 62/2022 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli.

Aktualne ogłoszenia na stanowiska administracyjne i obsługi mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.nik.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej NIK bip.nik.gov.pl oraz na popularnych portalach rekrutacyjnych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 stycznia 2010 09:58
Data publikacji:
25 stycznia 2010 09:58
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 marca 2023 11:32
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie