Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Nabór do NIK - Testy

Ocena kandydatów do pracy w NIK rozpoczyna się od analizy przesłanych aplikacji, a kończy rozmową kwalifikacyjną. Etapem pośrednim są testy: wiedzy ogólnej, znajomości języka obcego i kompetencji.

Test wiedzy ogólnej

Test wiedzy ogólnej ma na celu sprawdzenie znajomości zagadnień prawnych (dotyczących m.in. finansów publicznych, samorządu terytorialnego, Narodowego Banku Polskiego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości, etc.) oraz bieżących zagadnień z zakresu ekonomii (tj. dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych). Zakres testów jest modyfikowany stosownie do wymagań określonych w opisach stanowisk w danym naborze. Aktualnie kandydaci w trakcie rozwiązywania testu wiedzy muszą zmierzyć się z 50 pytaniami jednokrotnego wyboru od ogólnych, jak np.:

 

Umowy międzynarodowe ratyfikuje:

a) Sejm,

b) Marszałek Sejmu za zgodą Sejmu,

c) Prezydent RP,

d) Sejm po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji właściwej ds. zagranicznych

 

po specjalistyczne, np.:

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość dokonania przez wykonawcę zmiany formy zabezpieczenia (na jedną lub kilka form przewidzianych w ustawie) w trakcie realizacji umowy. W takim przypadku zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana:

a) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia z możliwością jego zwiększenia,

b) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości, ale z możliwością dowolnego jego zwiększenia,

c) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i z możliwością jego odpowiedniego zmniejszenia,

d) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

 

Test językowy

Test językowe przygotowuje profesjonalna firma. Są to typowe testy podobne do tych, z którymi kandydaci zapewne niejednokrotnie spotkali się w swoim życiu, chociażby w trakcie nauki języka obcego. Trudność zadań jest stopniowalna, ponieważ testy mają na celu sprawdzenie poziomu znajomości języka obcego (charakter poziomujący), np.:

 

The teacher encouraged her students .................... to an English pen-friend.

a) should write                

b) write              

c) wrote                     

d) to write


Test kompetencji

Test kompetencji w NIK jest próbką pracy indywidualnej każdego kandydata - to jedna z najlepszych i najbardziej trafnych metod oceny i selekcji. Polega na rozwiązaniu przez kandydatów zadań, które przypominają te, które na co dzień wykonuje się na danym stanowisku. Test w NIK ma ocenić następujące kompetencje: umiejętność analizowania danych słownych i danych liczbowych, umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków w formie pisemnej oraz umiejętność obsługiwania programów Word i Excel.

Zadania testu kompetencji są inne dla każdego naboru. Bywa również, że są zróżnicowane w zależności od tego na jakie stanowiska odbywa się nabór (stanowiska kontrolerskie, doradców prawnych, stanowiska w jednostkach wspierających kontrole).

Umiejętność analizowania i interpretowania danych słownych i liczbowych sprawdzana jest na podstawie pracy z tekstem źródłowym, wykresem lub tabelą. Kandydat na podstawie otrzymanych danych musi odpowiedzieć na pytania typu: prawda - fałsz - nie można stwierdzić, np.:

 

Przyjrzyj się uważnie wykresowi a następnie odpowiedz na pytania zaznaczając krzyżykiem jedną z możliwości:

  • Prawda - zdanie jest prawdziwe na podstawie informacji zawartych w tekście lub tabelach,
  • Fałsz - zdanie jest nieprawdziwe na podstawie informacji zawartych z tekście lub tabelach,
  • Nie można stwierdzić - nie można stwierdzić czy zdanie jest prawdziwe czy nieprawdziwe na podstawie informacji zawartych w tekście lub tabelach.

Wykres i tabela dołączona do pytania

(opis grafiki)

 

Umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków w formie pisemnej sprawdza zadanie, które polega na  sporządzeniu tekstu. Kandydaci mogą otrzymać różnego rodzaju dane np. w formie tabelarycznej i są proszeni o ich podsumowanie. Może zostać również opisana jakaś sytuacja, w której pojawił się problem np. różnice w interpretowaniu przepisów prawnych. Wówczas kandydaci są proszeni o sporządzenie projektu dokumentu, w którym proponują rozwiązanie i argumentują swoje stanowisko, np.:

 

Przyjrzyj się uważnie danym zawartym na wykresie a następnie sporządź komentarz podsumowujący.

Wykres dołączony do pytania

(opis grafiki)

 

Umiejętność obsługi MS Office sprawdzana jest za pomocą prostych zadań. Chodzi o tak elementarne czynności, jak prezentowanie danych w formie graficznej czy tabelarycznej, edytowanie tekstów, porządkowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym, itp.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 27 lutego 2013 12:28
Data publikacji: 27 lutego 2013 12:28
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 28 lutego 2013 08:53
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

NIK wdrożyła projekt „Mobilny kontroler” - dzięki niemu każdy kontroler ma dostęp do NIK-owskiej sieci informatycznej i jej zasobów w każdej chwili z prawie każdego miejsca w Polsce.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052