Nabór do NIK - Testy

Test wiedzy ogólnej

Test wiedzy ogólnej ma na celu określenie poziomu wiedzy teoretycznej kandydatów biorących udział w procedurze naboru między innymi z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, instytucji UE i ich funkcjonowania, uwarunkowań prawnych i działania Najwyższej Izby Kontroli oraz aktualnych problemów życia publicznego.

Kandydaci w trakcie rozwiązywania testu wiedzy muszą zmierzyć się z 50 pytaniami jednokrotnego wyboru, od ogólnych, jak np.:

Umowy międzynarodowe ratyfikuje:

a) Sejm,
b) Marszałek Sejmu za zgodą Sejmu,
c) Prezydent RP,
d) Sejm po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji właściwej ds. zagranicznych,

po bardziej szczegółowe, np.:

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość dokonania przez wykonawcę zmiany formy zabezpieczenia (na jedną lub kilka form przewidzianych w ustawie) w trakcie realizacji umowy. W takim przypadku zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana:

a) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia z możliwością jego zwiększenia,
b) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości, ale z możliwością dowolnego jego zwiększenia,
c) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i z możliwością jego odpowiedniego zmniejszenia,
d) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Test kompetencji

Test kompetencji jest próbką samodzielnej pracy analitycznej każdego kandydata, na podstawie której ocenia się następujące umiejętności: umiejętność analizowania danych słownych i danych liczbowych, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność formułowania wniosków w formie pisemnej.

1. Umiejętność analizowania i interpretowania danych słownych i liczbowych sprawdzana jest na podstawie pracy kandydata z tekstem źródłowym, wykresem lub tabelą. Kandydat na podstawie otrzymanych danych musi odpowiedzieć na pytania typu: prawda / fałsz / nie można stwierdzić, np.:

Przyjrzyj się uważnie wykresowi a następnie odpowiedz na pytania zaznaczając krzyżykiem jedną z możliwości:

    • Prawda - zdanie jest prawdziwe na podstawie informacji zawartej na wykresie,
    • Fałsz - zdanie jest nieprawdziwe na podstawie informacji zawartej na wykresie
    • Nie można stwierdzić - nie można stwierdzić czy zdanie jest prawdziwe czy nieprawdziwe na podstawie informacji zawartej na wykresie.

Wykres i tabela dołączona do pytania

(opis grafiki)

2. Umiejętność logicznego myślenia sprawdzana jest poprzez zadania z kilkoma wariantami odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zadaniem kandydata jest wskazanie tej właściwej, np.:

Jeżeli Ewa miała 32 lata 8 lat temu, ile lat miała X lat temu?

A) x- 40
B) 32-x
C) 40-x
D) 24-x
E) 24+x

3. Umiejętność analizy danych i formułowania wniosków w formie pisemnej sprawdza zadanie, które polega na  sporządzeniu tekstu na podstawie materiału źródłowego. Kandydaci mogą otrzymać różnego rodzaju dane np. w formie tabelarycznej lub wykresów i są proszeni o zredagowanie krótkiego raportu w formie analizy bądź syntezy (jest to zależne od polecenia). Może zostać również opisana jakaś sytuacja, w której pojawił się problem np. różnice w interpretowaniu przepisów prawnych. Wówczas kandydaci są proszeni o sporządzenie projektu dokumentu, w którym proponują rozwiązanie i uzasadniają swoje stanowisko.

Przykład: Na podstawie zaprezentowanych powyżej materiałów źródłowych proszę napisać tekst informacyjny pt. „Materialne warunki życia Polaków na tle obywateli innych krajów europejskich”

Przyjrzyj się uważnie danym zawartym na wykresie, a następnie sporządź komentarz podsumowujący.

Wykres dołączony do pytania

(opis grafiki)

Test znajomości języka obcego

Test językowy z wybranego języka obcego przygotowuje firma zewnętrzna. Jest to typowy test leksykalno-gramatyczny z jednokrotnym wyborem właściwej odpowiedzi. np.:

The teacher encouraged her students .................... to an English penfriend.

a) should write
b) write
c) wrote
d) to write

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 lutego 2013 12:28
Data publikacji:
27 lutego 2013 12:28
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 kwietnia 2018 07:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie