Ogłoszenie na stanowisko administracyjne w Biurze Rachunkowości NIK w Warszawie

Działaj z nami na rzecz państwa

Najwyższa Izba Kontroli

poszukuje kandydata

na stanowisko specjalisty

w Biurze Rachunkowości NIK w Warszawie

nr rekrutacji: R/2023/38/BRA_BRP/SP

Wymiar etatu: 1

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • naliczanie wynagrodzeń i dodatków z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, za pracę w godzinach nocnych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy a także zaliczek na podatek dochodowy,
 • naliczanie PPK,
 • naliczanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 • sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i rozliczeń finansowych do ZUS,
 • sporządzanie oraz przesyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z zatrudnienia i o wynagrodzeniach do GUS,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami komorniczymi, naliczanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
 • sporządzanie zestawień i zaświadczeń związanych z wynagrodzeniami,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w zakresie wynagrodzeń, zasiłków, podatków i składek,
 • sporządzanie korekt w systemie oraz Płatniku i ich kontrola,
 • sporządzanie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy,
 • inne zadania zlecone przez Dyrektora Biura Rachunkowości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 2 lata pracy w zakresie obsługi płacowej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych, ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie umów cywilnoprawnych, praktyczna znajomość prawa pracy i przepisów płacowo kadrowych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów,
 • znajomość programu ’Płatnik’,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Dodatkowym atutem będą:

 • umiejętność obsługi systemów informatycznych z zakresu naliczania płac,
 • samodzielność, skrupulatność i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Mile widziana: znajomość programu płacowego QUORUM lub ekonomiczne studia podyplomowe lub kursy i szkolenia ukierunkowane na zagadnienia związane z wynagrodzeniami i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, umiejętność redagowania pism, dyspozycyjność, samodzielność, sumienność, kreatywność, odpowiedzialność oraz minimum podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty w Biurze Rachunkowości NIK w Warszawie.

Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty prosimy przesyłać

od dnia 11 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem formularza:

Aplikuj

Ponadto informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami telefonicznie. Wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą zniszczone.

W sprawach związanych z procesem zatrudnienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 22 444 5864.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa,

tel. 22 444 50 00;

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl, adres: Warszawa 02-056, ul. Filtrowa 57;
 2. Przekazane NIK dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 3. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeks pracy jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji do pracy w NIK. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: rekrutacja@nik.gov.pl;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, jak również osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od NIK dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ich usunięcia, w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 18 RODO, jak również prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
 7. Nie posiada Pani/Pan prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO);
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i zostaną usunięte lub zniszczone w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym w ramach rekrutacji;
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 sierpnia 2023 15:00
Data publikacji:
11 sierpnia 2023 15:00
Wprowadził/a:
Marta Połczyńska
Data ostatniej zmiany:
11 sierpnia 2023 15:03
Ostatnio zmieniał/a:
Marta Połczyńska

Przeczytaj treść ponownie