Konferencja "Stan ochrony zwierząt w Polsce"

Zorganizowała ją Rada do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt przy prezesie Najwyższej Izby Kontroli przy wsparciu NIK.

Celem konferencji było przedstawienie stanu faktycznego ochrony zwierząt, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań organów administracji rządowej i samorządowej z uwzględnieniem przykładów dobrych praktyk, prezentacja wyników kontroli NIK przeprowadzonych w tym zakresie, a także wymiana poglądów i sformułowanie wniosków w sprawie podjęcia działań służących poprawie dobrostanu zwierząt w Polsce.

Konferencję, która miała miejsce w Auli Kryształowej SGGW, otworzył rektor uczelni prof. dr hab. Alojzy Szymański, następnie oddał głos prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, który powitał przybyłych: parlamentarzystów, przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, a także pracowników NIK.

Tematyka konferencji objęła m.in. następujące zagadnienia:

 • stan schronisk w Polsce i wydatki gmin na bezdomne psy,
 • prawa zwierząt,
 • współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami prozwierzęcymi,
 • projekty edukacyjne służące ochronie zwierząt,
 • nadzór wojewodów nad legalnością działań gmin w zakresie ochrony zwierząt.

Nawiązując do wyników kilku kontroli przeprowadzonych przez NIK w ostatnich latach, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że przepisy prawa nie przeciwdziałają bezzasadnemu uśmiercaniu zwierząt. Zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami leży w żywotnym interesie organów samorządu terytorialnego, gdyż to właśnie samorządy przeznaczają corocznie stosunkowo duże kwoty na ten cel. Do poprawy warunków bytowania zwierząt, zwłaszcza bezdomnych, prowadzą liczne działania organizacji pozarządowych. Zarówno kontrole NIK, jak i obserwacje poczynione przez działaczy organizacji prozwierzęcych wskazują na nieefektywne wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę zwierząt. Zbyt często pieniądze te są pobierane przez hycli, którzy nie opiekują się zwierzętami, lecz tylko je odławiają. Ponadto stwierdza się słabe zainteresowanie gmin działalnością podmiotów odławiających zwierzęta i prowadzących schroniska dla zwierząt.

W kolejnych wystąpieniach uczestnicy konferencji przedstawili wybrane aspekty problematyki ochrony zwierząt. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki przedstawił stanowisko w sprawie nadzoru wojewodów nad legalnością działań gmin w zakresie ochrony zwierząt.

Projekty edukacyjne służące ochronie zwierząt zaprezentowała przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W referacie zatytułowanym „Zwierzę nie jest rzeczą” prof. dr hab. Magdalena Środa poddała analizie modele kulturowych relacji wobec zwierząt i wykazała, że idealnym wzorcem tych relacji jest model praw. Uznaje się w nim, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta mają określone potrzeby i określone interesy.

Organizacje pozarządowe przedstawiły raport na temat złych i kosztownych praktyk w opiece nad bezdomnymi zwierzętami.

Dr Dorota Sumińska opowiedziała się za wprowadzeniem w gminach spójnego programu bezpłatnej kastracji i czipowania wszystkich zwierząt.

Prace Senatu VII i VIII kadencji nad ustawami dotyczącymi ochrony zwierząt oraz interwencje podejmowane przez senacką Komisję Środowiska w sprawach opieki nad zwierzętami przedstawił senator Stanisław Gorczyca - zastępca przewodniczącego Komisji. Działalność Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt zaprezentował poseł Paweł Suski - przewodniczący Zespołu.

Organizacje pozarządowe zgłosiły propozycję wzorcowego programu i procedury przyjmowania zwierząt na stan gminy. W propozycji tej wskazano między innymi, że wdrożenie tego programu przyniesie gminom korzyści finansowe.

Jako inne przykłady dobrych praktyk wskazywano w toku konferencji ogólnopolski program edukacyjny „Zwierzęta nasi Przyjaciele”, realizowany od kilku lat przez Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami, obowiązek dokonywania trwałego znakowania psów na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las oraz program opieki nad zwierzętami i system zapobiegania bezdomności zwierząt (sterylizacja psów i kotów oraz czipowanie zwierząt) w gminie Myszków.

Rezultatem konferencji są rekomendacje, przedstawione przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, których wdrożenie przyczyni się do poprawy sytuacji zwierząt w naszym kraju i będzie sprzyjać gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych na działania gmin w zakresie ochrony zwierząt:

 1. Powszechne znakowanie zwierząt (czip) wraz z założeniem i stałą aktualizacją ich ewidencji - wiedza podstawą planowania adekwatnych działań.
 2. Sterylizacja - zapobieganie wzrostowi liczebności bezdomnych zwierząt - mniejsza liczba bezdomnych to lepsze warunki w schroniskach.
 3. Prowadzenie gminnych lub międzygminnych schronisk przez uprawnione podmioty,  spełniające wymogi weterynaryjne, będące pod stałym nadzorem powiatowych lekarzy weterynarii (PLW).
 4. Zezwalanie (podpisywanie umów) na wyłapywanie zwierząt wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi prawa i gwarantującym umieszczenie zwierząt w legalnie działającym schronisku.
 5. Każdorazowe rzetelne rozliczanie kosztów wyłapania, w tym egzekwowanie od wyłapującego przekazania numeru czipa zwierzęcia i potwierdzenia umieszczenia go w schronisku.
 6. Weryfikacja danych o wyłapanych zwierzętach z prowadzoną ewidencją - odnotowanie numeru zwierzęcia i faktu wyłapania - ograniczy to proceder wielokrotnego wyłapywania tego samego zwierzęcia.
 7. Kontrola schronisk we współpracy z powiatowymi lekarzami weterynarii.
 8. Współpraca z sąsiednimi gminami, w tym wymiana informacji zawartych w gminnych ewidencjach zwierząt i prowadzonej w schroniskach.
 9. Promowanie adopcji zwierząt.
 10. Edukacja.

Źródło: Kontrola państwowa, Nr 3 (362), maj-czerwiec 2015 r.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 lipca 2015 13:49
Data publikacji:
30 lipca 2015 13:49
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 września 2015 12:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2017 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 392 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.